Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 3325-2023)

Verejná  vyhláška  vo  veci aktualizácie  v  konaní  (UJD  SR 3325-2023) v rámci žiadosti o vydanie povolenia na odstránenie časti stavby SO 800:V1 jadrového zariadenia JE V1  v  rozsahu projektu DZM č. 5419/2023 „Demontáž kontaminovanej časti betónu  z  miestnosti  R  003/1,2  a R048/1,2“ –  upovedomenie o návrhu rozhodnutia a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku

 

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3325-2023/

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/0aa7acfe-5fd1-412b-86bb-6453610c2a45