Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 3325-2023)

Verejná  vyhláška  vo  veci aktualizácie  v  konaní  (UJD  SR 3325-2023) v rámci žiadosti o vydanie povolenia na odstránenie časti stavby SO 800:V1 jadrového zariadenia JE V1  v  rozsahu projektu DZM č. 5419/2023 „Demontáž kontaminovanej časti betónu  z  miestnosti  R  003/1,2  a R048/1,2“ –  upovedomenie o návrhu rozhodnutia a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku

 

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3325-2023/

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/0aa7acfe-5fd1-412b-86bb-6453610c2a45
Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (ÚJD SR 3345-2023)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (ÚJD SR 3345-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre investičný projekt IPR I00A1ND51022, 3.8.1 „Prístavba k SO 30 pre nakladanie s veľkorozmernými materiálmi z vyraďovania JE A1“ – upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní ÚJD SR 3345-2023

Bližšie informácie viď. priložený link:

 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3345-2023/

 

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/8b1c0e9e-74ac-4eed-9ade-b76a8cc71224
Verejná vyhláška Rekonštrukcia vodovodu DN600 od vodojemu v obci Dechtice po vodojem v obci Zvončín

  Verejná vyhláška Rekonštrukcia vodovodu DN600 od vodojemu v obci Dechtice po vodojem v obci Zvončín (1,3 MB, 197 stiahnutí)
Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 3325-2023)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 3325-2023) v rámci žiadosti o vydanie povolenia na odstránenie časti stavby SO 800:V1 jadrového zariadenia JE V1 v rozsahu projektu DZM č. 5419/2023 „Demontáž kontaminovanej časti betónu z miestnosti R 003/1,2 a R048/1,2“ – prerušenie správneho konania rozhodnutím ÚJD SR č.  331/2023.

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3325-2023/

 

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/4ae5187c-6936-4b3e-b535-7c3ba689dbeb

 
Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2739-2023)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2739-2023) v rámci žiadosti o povolenie na predčasné užívanie stavby a vydania súhlasu na realizáciu zmeny na JZ

MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP“  – „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ – upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR 2739-2023

Aktualizovaná písomnosť – list č. 8285/2023.

 

Bližšie informácie viď. priložený link:

 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2739-2023/

 

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/ebaf8857-04a4-45d9-901d-c6b7f4d7fe61

 
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Kátlovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.10.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. KAT-53/2023 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks lipy malolistej rastúcich na pozemku registra “C” parc. č. 182 v k. ú. Dechtice z dôvodu: “Rast drevín v mieste stavby.”
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Kátlovce.