Turíčny – hodový pondelok tradične s vsdp. JCLic. Marianom Uváčkom, kátlovským rodákom a ďalšími hosťami
Prvé sväté prijímanie
Požehnanie kríža pri pomníku Paľa Ušáka Olivu

K Pomníku Pavla Ušáka Olivu sa z iniciatívy Mgr. Dalibora Minaroviča, starostu obce, postavil pred Veľkou nocou pracovný tím obecného úradu nový kríž za spoluúčasti Jozefa Kopeckého, Petra Kopeckého, Petra Lackoviča a Tibora Uváčka: Všetkým vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať! Vo štvrtok 18. apríla po sv. omši bol tento kríž požehnaný. Vsdp. prof. dr. Pavol Zemko, kátlovský farár
Slávnosť Pánovho zmŕtvychvstania v kátlovskom kostole
Svätoštefanská omša a vianočné pásmo Seniorklubu Opoj

Na druhý sviatok vianočný, 26.decembra 2023, na sviatok sv. Štefana, našu farnosť navštívili koledníci zo Senior Klubu v Opoji. Chlapi a  ženy v trnavských krojoch sa zúčastnili na celej sv. omši, priniesli obetné dary a na konci sv. omše uviedli svoje vianočno – novoročné pásmo. A to s harmonikou a ozembuchom. Jedným z hlavných aktérov bol p. Alojz Matúš, bývalý opojský starosta a dnes predseda Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov v Opoji. Na sv. omši sa zúčastnil aj starosta našej obce, p. Mgr. Dalibor Minarovič s manželkou.
Návšteva novokňaza Mgr. Bernarda Nováka

Našu farnosť navštívil v stredu 28.júna 2023 vdp. Mgr. Bernard Novák – novokňaz, rodák z Bieleho Kostola. Jeho babka z otcovej strany z Dobrej Vody pochádza z Kátloviec – Helena Nováková rod. Martinovičová s prímením Kurucích. Bola sestrou + Bohumíra Martinoviča. A jeho, novokňazov otec, Jozef Novák, má v Kátlovciach krstných rodičov: Máriu a Štefana Matuškovičových s prímením Sovéch. Pani Mária Matuškovičová je sesternicou novokňazovej babky Heleny Novákovej. Jeho rodinou sú preto aj Ing. Peter Martinovič a jeho sestra Marta Galgóciová – zo strany + Bohumíra Martinoviča – bratranec a sesternica novokňazovho otca Jozefa Nováka. Novokňaz Bernard má meno po prababke Bernardíne Martinovičovej rod. Kostolanskej z Kátloviec. A preto som pozval vdp. Bernarda Nováka, aby odslúžil sv. omšu, udelil svoje novokňazské požehnanie, ktorým sa zároveň poďakoval za pomoc a podporu – rodine i všetkým ostatným – nie len jemu ale aj všetkým kňazom a zasväteným v Cirkvi. Jeho prvým kaplánskym miestom bude Dunajská Streda, dovtedy bol diakonom v Šali a v Seredi. A preto som mu daroval Horalky zo Sedity Sereď pre svojich nových miništrantov, pallu na kalich s vyobrazením olivy, aby nezabudol na Olivove Kátlovce a obrázok Pražského Jezuliatka. Rodina Ing. Petra Martinoviča sa postarala o obetné dary ako i o pohostenie na fare. Vsdp. prof. dr. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach
don Vít Ušák SDB, kňaz a básnik, 100. výročie narodenia a 70. výročie kňazstva

Zo slávnostnej homílie vsdp. prof dr. Pavla Zemka, farára v Kátlovciach:

Don Vít Ušák, SDB patrí aj k histórii obce Kátlovce ! Veď jeho najbližšia rodina – otec, mama a súrodenci sú pôvodom Kátlovčania. Rovnako tak i jeho krstní rodičia, tety a strýkovia, ujovia a ujčiné, bratranci a sesternice s rodinami. Totiž podľa matričných záznamov, ktoré sú na našej fare od roku 1895, otec Imrich Ušák (21.februára 1882 – 14.apríla 1960) s prímením Bubákéch sa ako dvadsaťosem ročný syn Jána a Alžbety rod. Hochelovej zosobášil 8.februára 1909 v našom Farskom kostole Svätého Ducha v Kátlovciach s dvadsaťtri ročnou Johannou rod. Jančovičovou (27.júla 1886 – 4.decembra 1971), dcérou Ondreja a Evy rod. Ušákovej. Svedkami na svadbe im boli Ján Chrvala a Ján Kostolanský. Zosobášil ich vsdp. dekan Ján Plechlo, kátlovský farár, pochovaný tu na cintoríne, ktorý im v Kátlovciach pokrstil aj prvé dve deti: prvorodeného syna Štefana, narodeného 25.decembra 1909 v Kátlovciach a pokrsteného hneď na druhý deň, 26.decembra 1909 v Kátlovciach. Krstnými rodičmi Štefana boli Ján Jančovič a Mária rod. Hlavatovičová. Podľa farskej matriky sa zosobášil v Bučanoch 14.mája 1934 s Máriou Žemlovou.  Aj druhé dieťa Imricha a Johanny Ušákových, dcéru Máriu, pokrstil vsdp. Ján Plechlo, dekan a farár v Kátlovciach. Tá sa narodila sa 26.októbra 1911 a pokrstená bola tiež tu na druhý deň, 27.októbra 1911, vo Farskom kostole Svätého Ducha v Kátlovciach. Aj jej krstnými rodičmi ako aj u brata Štefana boli Ján Jančovič a Mária rod. Hlavatovičová. Ďalšie záznamy v cirkevnej matrike o nej nie sú, ale brat – kňaz a básnik jej venoval k deväťdesiatke 27.októbra 2001 do Dolnej Krupej báseň, ktorú uverejnil vo svojej básnickej zbierke pohľadnice zo života. Otec Imrich Ušák potom odišiel za prácou do Ameriky, kde si zarobil nejaké peniažky a po návrate domov kúpil role a postavil dom v Radošovciach, kde sa im 9.júna 1923 aj s manželkou Johannou narodilo tretie dieťa – syn Vít, neskorší salezián, kňaz a básnik, ktorý počas svojho života vydal 2 publikácie, 5 básnických zbierok, preložil z taliančiny 8 kníh a publikoval v 11 časopisoch v Taliansku i na Slovensku. Keď sa Vít narodil, jeho otec Imrich mal vtedy už 41 rokov a matka Johanna 37 rokov. Ako dvadsaťosem ročný v decembri 1951 tajne odišiel do Talianska, v Bollengu pri Turíne doštudoval teológiu a tam bol aj 1. júla 1953 vysvätený za kňaza. V Taliansku zostal až do roku 1990 – t. j. plných tridsaťdeväť rokov. Počas tohto pobytu, sa vrátil domov iba počas tzv. Pražskej jari, 23.júna 1968, na svoje vlastné primície –  po pätnástich rokoch od kňazskej vysviacky. Zúčastnilo sa ich v Radošovciach veľa veriacich aj z okolitých obcí, kňazi a rehoľné sestry. Ako i podľa fotiek môj predchodca – farár, pápežský prelát, Mons. ThDr. JUDr. Izidor Holovič (1896 – 1974), pochovaný tiež tu u nás na cintoríne. Keď sa vrátil don Vít na Slovensko, tak sa častejšie stretol aj s našim kátlovským rodákom spolusaleziánom don Jozefom Kosmálom (1929 – 2019), čestným dekanom. A tiež ho Obec a Farnosť Kátlovce pozývali na recitačnú súťaž venovanú nášmu najvýznamnejšiemu rodákovi, kňazovi a básnikovi Katolíckej moderny, Kátlovce Pavla Ušáka Olivu – z dvadsiatich troch ročníkov sa zúčastnil jedenásť krát. Sám o tom v roku 2014 napísal toto: Ani sám neviem, kedy som bol pozvaný na „Kátlovce Paľa Ušáka Olivu.“ Dozvedeli sa tam o mne, že som tiež „od pera“ a že som vydal zbierky básní, nuž ma posadili do prvého radu medzi básnikov. Tým sa začala moja každoročná prítomnosť na „Kátlovciach Paľa Ušáka Olivu.“ V mojom veku (91 rokov) sa už nemôžem zúčastňovať na tomto sympatickom podujatí, ale pozvánku mi každý rok posiela kátlovská škola i fotky z každoročných pretekov v recitovaní poézie a prózy. Teda som informovaný a v duchu aj prítomný. Dúfam, že táto pekná kultúrna iniciatíva potrvá, i keď ma tu už nebude. Poznal sa aj s Olivovou sestrou a propagátorkou, herečkou Hanou Kostolanskou rod. Ušákovou (1928 – 2017). A keď už bol v Poprade – Veľkej, chodieval sa  k Olivovmu (1914 – 1941) hrobu modliť sv. ruženec. V tejto súvislosti don Vít v roku 2014 do Kátloviec napísal: A dúfam, že sa tam hore s Paľkom Ušákom Olivom stretneme, tam nad hviezdami, kde básne a spevy trvajú celú večnosť. Jemu, Olivovi, venoval aj v roku 1997 báseň ako aj Kátlovciam v roku 2008.  Vedľa Olivu, druhý hrob od neho, bol nakoniec aj pochovaný. A preto pôjdeme po sv. omši položiť s úctou k Olivovmu pomníku vence. V roku 2014 sa už nezúčastnil Olivových osláv storočnice, ale napísal to a svoje kátlovské príbuzenstvo zhrnul takto: Do Kátloviec som chodieval príležitostne s otcom. On tam mal brata a aj mama tam mala ešte niekoľkých bratov a sestier. A jedna z nich mi bola aj krstnou matkou. Teda to boli moji strýkovia, ujkovia a ujčiné a niekoľkí bratranci a sesternice. V Kátlovciach som sa cítil aj so svojimi rodičmi ako doma, hoci to bolo iba príležitostne. Aj keď som sa vrátil z Talianska ako kňaz, hneď som tam bol milo prijatý a som tam aj niekoľko ráz slúžil svätú omšu. I keď som bol v Hronskom Beňadiku ako direktor saleziánskej komunity, tiež som tam zopár ráz zavítal. Kátlovských príbuzných som mohol tiež častejšie navštíviť. Naposledy nás navštívil v roku 2015, kedy sa don Vít Ušák vďaka tu prítomnému pánu starostovi z Radošoviec, Miroslavovi Remenárovi, prišiel vlastne do Kátloviec rozlúčiť – stretol sa s niektorými príbuznými – už ich ani dosť pre vysoký vek nepoznal, ale odslúžil spolu so mnou sv. omšu, ktorú mu aj my teraz už do neba venujeme. A za všetko mu ďakujeme, pričom aspoň takto mu splácame svoj dlh spolupatričnosti za celú kátlovskú rodinu ako i celé vďačné Kátlovce. A to i spolu s našimi spriatelenými Hradčovičanmi. Amen. vdsp. prof. dr. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach

 

 

 

 

 

 
Procesia Božieho Tela

V priebehu 90. rokov sa obnovili  procesie Božieho tela po dedine. Procesie sa konali k štyrom oltárikom, ktoré pripravili rodiny: Kosmálová – pri kostole, Červeňanská – pred krížom vedľa Domu smútku, rodina Jančovičová pred domom č. 194 a Kostolanská pri soche sv. Floriána. Podobne to bolo aj v rokoch 1997 až 2000. Potom sa procesie konali smerom z kostola na Lipinu chodníkom pod školou – oltáriky pripravovali rodiny: Viliama Kociana, Milana Vagoviča, Štefana Sorentínyho a Slavomíra Polakoviča. Od 11.júna 2023 sa trasa skrátila: z kostola u Petra Jančoviča, chodníkom pod školou k hasičskej zbrojnici – dobrovoľní hasiči, u Jaroslava Zemku (Jozefíny Kocianovej) a u Slavomíra Polakoviča do kostola cez chodník na cintoríne. Ďakujem rodinám Milana Vagoviča a Štefana Sorentínyho za dlhoročnú prípravu oltárikov ako i za ochotu sa ich po toľkých rokoch veľkoryso zriecť: Pán Boh im za to zaplať! Ale je isté, že oltáriky mávali aj iní, o ktorých sa ešte vie alebo nevie?! Prosím, prihláste sa, aby sme to doplnili! vsdp. prof. dr. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach
Oslava 50-teho výročia kňazstva vdp. Bohumil Mikula

Dňa 11.júna 2023 si v našom Farskom kostole Svätého Ducha v Kátlovciach pripomenul 50.výročie kňazstva vdp. Mgr. Bohumil Mikula, výpomocný duchovný vo Farnosti sv. Štefana v Piešťanoch. A spolu s ním som sa poďakoval aj ja za svojich 35. rokov kňazstva. Nám – obom jubilantom, aj skrze inzerát v Katolíckych novinách, roč. 138, č. 24, s. 30, vyprosujete (p. Jozefína Kocianová a Daniela Strečanská ) ešte veľa Božích milostí a zdravia do ďalších rokov: Vďaka vám za to, milé farníčky a drahí farníci! Vsdp. prof. dr. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach
HODY 2023

Tohtoročné hody v Kátlovciach sa niesli v tradičnom zábavno-športovom duchu počas víkendu a hodového pondelka 26. – 29.mája za spoluorganizácie TJ FC Kátlovce a Obce Kátlovce. Veriaci si slávnostnými omšami uctili patróna chrámu a farnosti – Ducha Svätého. Deti sa vyšantili na tradičných hodových atrakciách umiestnených na parkovisku pred obecným úradom. Hodové zábavy počas troch víkendových večerov a hodového pondelka boli v réžii futbalistov.  Nechýbal ani tradičný hodový futbal. V sobotu dopoludnia naši najmenší futbalisti – Prípravka privítali súpera TJ Iskra Horné Orešany. Popoludní zasa naši spojení dorastenci ŠK Blava/TJ FC Kátlovce odohrali zápas s TJ Veľké Kostoľany. V nedeľu naše Áčko si zahralo so súperom ŠK Cífer. V pondelok sa na futbalovom ihrisku FC Kátlovce konalo meranie futbalových síl internacionálov TJ FC Kátlovce a TJ Chtelnica. Domáci „Starí páni“ nastúpili v prúžkovaných červeno-bielych dresoch. Tribúna a lavičky neboli prázdne. Diváci počas všetkých futbalových duelov videli kvalitný vyrovnaný futbal, v ktorom sa jednotlivé útoky oboch mužstiev snažili pokoriť súperovu bránku. V pondelok od začiatku zápasu až do neskorého pondelkového večera na ihrisku bavila divákov a hodovníkov hudobná country skupina Dzivochovci. Na záver podujatia sa Obec Kátlovce postarala o chutné občerstvenie vysilených “starých pánov”.