1

Vianočné pásmo Senior klubu Opoj

Na druhý sviatok vianočný, 26.decembra 2022, na sviatok sv. Štefana, našu farnosť navštívili koledníci zo Senior Klubu v Opoji. Štyria chlapi a štyri ženy v trnavských krojoch sa zúčastnili na celej sv. omši, priniesli obetné dary a na konci sv. omše uviedli svoje vianočno – novoročné pásmo. A to s harmonikou a ozembuchom. Jedným z hlavných aktérov bol p. Alojz Matúš, bývalý opojský starosta a dnes predseda Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov v Opoji. Na sv. omši sa zúčastnil aj starosta našej obce, p. Mgr. Dalibor Minarovič a p. organistka Bc. Ivona Matúšová s manželom Rudolfom a so svojou matkou Ľudmilou, ktorí potom spolu pre všetkých pripravili malé občerstvenie na fare.
Vianočné trhy

Po pandemickej trojročnej prestávke Obec Kátlovce usporiadala v sobotu 17. decembra 2022 2. ročník Vianočných trhov v kultúrnom dome Kátlovce. Trhov sa zúčastnilo viacero predajcov s rôznym tovarom (drevené výrobky a dekorácie, oblátky, zákusky, včelárske výrobky, med a medovina, dobré vínko, bižutéria a rôzny ďalší tovar). ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce zabezpečila bohaté občerstvenie a kultúrny program. Touto cestou treba vyjadriť poďakovanie za prípravu a organizáciu trhov starostovi obce Mgr. Daliborovi Minarovičovi a pracovníkom obce a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu. Za kultúrny program ďakujeme Mužskej speváckej skupine Kátlovani pod vedením Jozefa Krchnára a žiakom ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce. Vďaka patrí všetkým domácim i cezpoľným predajcom a Rodičovskému združeniu pri ZŠ, ktorí prispeli k vianočnej atmosfére trhov.
VČS DHZ Kátlovce
Privítanie Adventu 2022 a Mikuláša

Zaplnená sála kultúrneho domu v Kátlovciach najmä rodičmi s deťmi v nedeľu 4.12.2022 umocňovala rozprávková atmosféra vianočného príbehu o Maruške, zlej macoche a dvanástich mesiačikoch, ktorý si pripravili deti MŠ. V úvode sa všetkým prihovorila zástupkyňa ZŠ pre MŠ Bc. Andrea Rothová. Deti za réžie svojich učiteliek podali skvelý herecký výkon, za čo ich publikum  odmenilo potleskom. Po kultúrnom programe detí nasledoval vianočný bazár s nádhernými vianočnými ručnými prácami detí, ktorých predaj zabezpečovali rodičia z RZ pri MŠ Kátlovce. Potom rodičia s netrpezlivými deťmi privítali Mikuláša s anjelom a čertami na parkovisku pred obecným úradom, kde Mikulášovi recitovali modlitbičky a spievali pesničky. Mikuláš s anjelom a čertami všetky deti odmenili sladkými balíčkami, ktoré zakúpila obec Kátlovce. Na záver Mikuláš spolu s deťmi rozsvietil vianočný stromček. Všetky deti zhíkli, keď Mikuláš zázračnou palicou rozsvietil vianočný stromček. Aj tu ešte rozdával Mikuláš balíčky dobrým deťom. „Nasucho“ neobišli ani dospelí, ktorým proti zime starosta obce Mgr. Dalibor Minarovič s manželkou podávali teplý čaj a varené víno. Touto cestou obec ďakuje za spoluprácu a prípravu detí na toto podujatie MŠ Kátlovce a rodičom detí.
Mikulášsky turnaj prípravky TJ FC Kátlovce a TJ Dolné Dubové
Voľby do orgánov samosprávnych krajov a samosprávy obcí

V sobotu 29.10.2022 sa prvýkrát v našej spoločnosti konali spoločné voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do samosprávy obcí. V obci Kátlovce bola tradične volebnou miestnosťou sála kultúrneho domu. Volebná miestnosť bola z dôvodu spojených volieb otvorená 7:00 – 20:00 hod. Ako hlasovali obyvatelia Kátloviec si môžete pozrieť na našej stránke v sekcii SAMOSPRÁVA – VOĽBY A REFERENDÁ – https://www.katlovce.sk/samosprava/volby-a-referenda/
Brigáda členov a sympatizantov MO JDS Kátlovce

Činnosť MO JDS Kátlovce na jeseň 2022 je zameraná najmä na brigádu v okolí kostola, cintorína a pomníku padlých, kde v okolí sme dňa 25. októbra 2022 vyhrabovali lístie. Obec Kátlovce poskytla traktor s kontajnerom, ktorý brigádnici naplnili takmer po okraj. Brigády sa zúčastnilo približne 30 členov a sympatizantov MO JDS v Kátlovciach. Poďakovanie patrí všetkým zúčastnením brigádnikom a obci Kátlovce za techniku a milé občerstvenie.
Priateľské stretnutie so seniormi

V mesiaci október prejavujeme úctu k našim seniorom. Pri tejto príležitosti obec Kátlovce po dvojročnej covidovej pauze opäť usporiadala priateľské stretnutie so seniormi, mužmi od veku 65 rokov a ženami od 60 rokov, ktoré sa konalo 12. októbra 2022. Stretnutie začalo sv. omšou v miestnom kostole. Prítomným seniorom sa v homílii prihovoril farár v Kátlovciach, vdp. prof. dr. Pavol Zemko. Program pokračoval v kultúrnom dome, ktorého sa seniori zúčastnili v hojnom počte, čo nás veľmi potešilo. Tu sa seniori spoločne mohli stretnúť a vzájomne porozprávať. V úvode stretnutia pracovníčky obce odovzdali prítomným seniorom finančný príspevok a praktický vecný darček. Seniorov a ostatných prítomných hostí privítal starosta obce Pavol Johanes. Žiaci materskej a základnej školy obdarili seniorov nielen básničkami, pesničkami a tancom, ale i vlastnoručne vyrobeným darčekom – papierovou šálkou s čajmi rôznych druhov a milou múdrosťou, ktorá dokonale vystihuje seniorov: „Starne len telo, duša nie. A srdce o tom svoje vie.“ Potom seniorov pozdravil starosta obce Pavol Johanes . V úvode sa im prihovoril pri príležitosti mesiaca októbra – mesiaca, kedy zvlášť kladieme dôraz na úctu a prístup k našim seniorom.  Poinformoval ich o dianí v obci, aktivitách, prácach a činnosti obecného úradu. Nakoľko sa končí štvorročné funkčné obdobie starostu, stručne zhodnotil svoju prácu v prospech obce a jej obyvateľov a poďakoval za dobrú spoluprácu seniorom a všetkým dobrovoľným organizáciám a inštitúciám v obci. Uviedol, že sa mu podarilo naplniť plány a vízie z minulosti, pretože to neboli len predvolebné sľuby, ale splniteľné reálne plány, v ktorých by chcel aj naďalej pokračovať. Preto v závere príhovoru vyzval seniorov, aby 29. októbra prišli k volebným urnám a zodpovedne si vybrali správneho štatutára obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Prítomných seniorov vo svojich príhovoroch ešte pozdravili hostia: predseda PD Kátlovce Jozef Suchánek a vdp. prof. dr. Pavol Zemko pridal niekoľko skvelých vtipov. Podujatia sa zúčastnila aj riaditeľka ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce Mgr. Elena Kátlovská. Bodku za kultúrnym programom dala mužská spevácka skupina Kátlovani pod vedením Jozefa Krchnára kyticou ľudových piesní so sprievodom harmoniky Mariána Čerešnáka. Na záver podujatia si všetci pochutili na dobrom obede, ktorý seniorom zabezpečila obec a ktorý servírovali žiaci ZŠ.
Dohrávka tenisového turnaja

Pre nepriaznivé počasie najlepší tenisti dohrávali turnaj 15. septembra 2022. Vo finále sa stretli Roman Krchnár – Peter Banič s výsledkom 4:6 pre Petra Baniča. Takže celkové poradie bolo nasledovné: 1. miesto Peter Banič, 2. miesto Roman Krchnár, 3. miesto Marek Sorentiny. Ďakujem Obecnému úradu Kátlovce a Denisovi Uváčkovi za spoluprácu a podporu na turnaji ako aj všetkým účastníkom turnaja.
Začiatok školského roku 2022/2023