Návšteva novokňaza Mgr. Bernarda Nováka

Našu farnosť navštívil v stredu 28.júna 2023 vdp. Mgr. Bernard Novák – novokňaz, rodák z Bieleho Kostola. Jeho babka z otcovej strany z Dobrej Vody pochádza z Kátloviec – Helena Nováková rod. Martinovičová s prímením Kurucích. Bola sestrou + Bohumíra Martinoviča. A jeho, novokňazov otec, Jozef Novák, má v Kátlovciach krstných rodičov: Máriu a Štefana Matuškovičových s prímením Sovéch. Pani Mária Matuškovičová je sesternicou novokňazovej babky Heleny Novákovej. Jeho rodinou sú preto aj Ing. Peter Martinovič a jeho sestra Marta Galgóciová – zo strany + Bohumíra Martinoviča – bratranec a sesternica novokňazovho otca Jozefa Nováka. Novokňaz Bernard má meno po prababke Bernardíne Martinovičovej rod. Kostolanskej z Kátloviec. A preto som pozval vdp. Bernarda Nováka, aby odslúžil sv. omšu, udelil svoje novokňazské požehnanie, ktorým sa zároveň poďakoval za pomoc a podporu – rodine i všetkým ostatným – nie len jemu ale aj všetkým kňazom a zasväteným v Cirkvi. Jeho prvým kaplánskym miestom bude Dunajská Streda, dovtedy bol diakonom v Šali a v Seredi. A preto som mu daroval Horalky zo Sedity Sereď pre svojich nových miništrantov, pallu na kalich s vyobrazením olivy, aby nezabudol na Olivove Kátlovce a obrázok Pražského Jezuliatka. Rodina Ing. Petra Martinoviča sa postarala o obetné dary ako i o pohostenie na fare. Vsdp. prof. dr. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach
don Vít Ušák SDB, kňaz a básnik, 100. výročie narodenia a 70. výročie kňazstva

Zo slávnostnej homílie vsdp. prof dr. Pavla Zemka, farára v Kátlovciach:

Don Vít Ušák, SDB patrí aj k histórii obce Kátlovce ! Veď jeho najbližšia rodina – otec, mama a súrodenci sú pôvodom Kátlovčania. Rovnako tak i jeho krstní rodičia, tety a strýkovia, ujovia a ujčiné, bratranci a sesternice s rodinami. Totiž podľa matričných záznamov, ktoré sú na našej fare od roku 1895, otec Imrich Ušák (21.februára 1882 – 14.apríla 1960) s prímením Bubákéch sa ako dvadsaťosem ročný syn Jána a Alžbety rod. Hochelovej zosobášil 8.februára 1909 v našom Farskom kostole Svätého Ducha v Kátlovciach s dvadsaťtri ročnou Johannou rod. Jančovičovou (27.júla 1886 – 4.decembra 1971), dcérou Ondreja a Evy rod. Ušákovej. Svedkami na svadbe im boli Ján Chrvala a Ján Kostolanský. Zosobášil ich vsdp. dekan Ján Plechlo, kátlovský farár, pochovaný tu na cintoríne, ktorý im v Kátlovciach pokrstil aj prvé dve deti: prvorodeného syna Štefana, narodeného 25.decembra 1909 v Kátlovciach a pokrsteného hneď na druhý deň, 26.decembra 1909 v Kátlovciach. Krstnými rodičmi Štefana boli Ján Jančovič a Mária rod. Hlavatovičová. Podľa farskej matriky sa zosobášil v Bučanoch 14.mája 1934 s Máriou Žemlovou.  Aj druhé dieťa Imricha a Johanny Ušákových, dcéru Máriu, pokrstil vsdp. Ján Plechlo, dekan a farár v Kátlovciach. Tá sa narodila sa 26.októbra 1911 a pokrstená bola tiež tu na druhý deň, 27.októbra 1911, vo Farskom kostole Svätého Ducha v Kátlovciach. Aj jej krstnými rodičmi ako aj u brata Štefana boli Ján Jančovič a Mária rod. Hlavatovičová. Ďalšie záznamy v cirkevnej matrike o nej nie sú, ale brat – kňaz a básnik jej venoval k deväťdesiatke 27.októbra 2001 do Dolnej Krupej báseň, ktorú uverejnil vo svojej básnickej zbierke pohľadnice zo života. Otec Imrich Ušák potom odišiel za prácou do Ameriky, kde si zarobil nejaké peniažky a po návrate domov kúpil role a postavil dom v Radošovciach, kde sa im 9.júna 1923 aj s manželkou Johannou narodilo tretie dieťa – syn Vít, neskorší salezián, kňaz a básnik, ktorý počas svojho života vydal 2 publikácie, 5 básnických zbierok, preložil z taliančiny 8 kníh a publikoval v 11 časopisoch v Taliansku i na Slovensku. Keď sa Vít narodil, jeho otec Imrich mal vtedy už 41 rokov a matka Johanna 37 rokov. Ako dvadsaťosem ročný v decembri 1951 tajne odišiel do Talianska, v Bollengu pri Turíne doštudoval teológiu a tam bol aj 1. júla 1953 vysvätený za kňaza. V Taliansku zostal až do roku 1990 – t. j. plných tridsaťdeväť rokov. Počas tohto pobytu, sa vrátil domov iba počas tzv. Pražskej jari, 23.júna 1968, na svoje vlastné primície –  po pätnástich rokoch od kňazskej vysviacky. Zúčastnilo sa ich v Radošovciach veľa veriacich aj z okolitých obcí, kňazi a rehoľné sestry. Ako i podľa fotiek môj predchodca – farár, pápežský prelát, Mons. ThDr. JUDr. Izidor Holovič (1896 – 1974), pochovaný tiež tu u nás na cintoríne. Keď sa vrátil don Vít na Slovensko, tak sa častejšie stretol aj s našim kátlovským rodákom spolusaleziánom don Jozefom Kosmálom (1929 – 2019), čestným dekanom. A tiež ho Obec a Farnosť Kátlovce pozývali na recitačnú súťaž venovanú nášmu najvýznamnejšiemu rodákovi, kňazovi a básnikovi Katolíckej moderny, Kátlovce Pavla Ušáka Olivu – z dvadsiatich troch ročníkov sa zúčastnil jedenásť krát. Sám o tom v roku 2014 napísal toto: Ani sám neviem, kedy som bol pozvaný na „Kátlovce Paľa Ušáka Olivu.“ Dozvedeli sa tam o mne, že som tiež „od pera“ a že som vydal zbierky básní, nuž ma posadili do prvého radu medzi básnikov. Tým sa začala moja každoročná prítomnosť na „Kátlovciach Paľa Ušáka Olivu.“ V mojom veku (91 rokov) sa už nemôžem zúčastňovať na tomto sympatickom podujatí, ale pozvánku mi každý rok posiela kátlovská škola i fotky z každoročných pretekov v recitovaní poézie a prózy. Teda som informovaný a v duchu aj prítomný. Dúfam, že táto pekná kultúrna iniciatíva potrvá, i keď ma tu už nebude. Poznal sa aj s Olivovou sestrou a propagátorkou, herečkou Hanou Kostolanskou rod. Ušákovou (1928 – 2017). A keď už bol v Poprade – Veľkej, chodieval sa  k Olivovmu (1914 – 1941) hrobu modliť sv. ruženec. V tejto súvislosti don Vít v roku 2014 do Kátloviec napísal: A dúfam, že sa tam hore s Paľkom Ušákom Olivom stretneme, tam nad hviezdami, kde básne a spevy trvajú celú večnosť. Jemu, Olivovi, venoval aj v roku 1997 báseň ako aj Kátlovciam v roku 2008.  Vedľa Olivu, druhý hrob od neho, bol nakoniec aj pochovaný. A preto pôjdeme po sv. omši položiť s úctou k Olivovmu pomníku vence. V roku 2014 sa už nezúčastnil Olivových osláv storočnice, ale napísal to a svoje kátlovské príbuzenstvo zhrnul takto: Do Kátloviec som chodieval príležitostne s otcom. On tam mal brata a aj mama tam mala ešte niekoľkých bratov a sestier. A jedna z nich mi bola aj krstnou matkou. Teda to boli moji strýkovia, ujkovia a ujčiné a niekoľkí bratranci a sesternice. V Kátlovciach som sa cítil aj so svojimi rodičmi ako doma, hoci to bolo iba príležitostne. Aj keď som sa vrátil z Talianska ako kňaz, hneď som tam bol milo prijatý a som tam aj niekoľko ráz slúžil svätú omšu. I keď som bol v Hronskom Beňadiku ako direktor saleziánskej komunity, tiež som tam zopár ráz zavítal. Kátlovských príbuzných som mohol tiež častejšie navštíviť. Naposledy nás navštívil v roku 2015, kedy sa don Vít Ušák vďaka tu prítomnému pánu starostovi z Radošoviec, Miroslavovi Remenárovi, prišiel vlastne do Kátloviec rozlúčiť – stretol sa s niektorými príbuznými – už ich ani dosť pre vysoký vek nepoznal, ale odslúžil spolu so mnou sv. omšu, ktorú mu aj my teraz už do neba venujeme. A za všetko mu ďakujeme, pričom aspoň takto mu splácame svoj dlh spolupatričnosti za celú kátlovskú rodinu ako i celé vďačné Kátlovce. A to i spolu s našimi spriatelenými Hradčovičanmi. Amen. vdsp. prof. dr. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach

 

 

 

 

 

 
Procesia Božieho Tela

V priebehu 90. rokov sa obnovili  procesie Božieho tela po dedine. Procesie sa konali k štyrom oltárikom, ktoré pripravili rodiny: Kosmálová – pri kostole, Červeňanská – pred krížom vedľa Domu smútku, rodina Jančovičová pred domom č. 194 a Kostolanská pri soche sv. Floriána. Podobne to bolo aj v rokoch 1997 až 2000. Potom sa procesie konali smerom z kostola na Lipinu chodníkom pod školou – oltáriky pripravovali rodiny: Viliama Kociana, Milana Vagoviča, Štefana Sorentínyho a Slavomíra Polakoviča. Od 11.júna 2023 sa trasa skrátila: z kostola u Petra Jančoviča, chodníkom pod školou k hasičskej zbrojnici – dobrovoľní hasiči, u Jaroslava Zemku (Jozefíny Kocianovej) a u Slavomíra Polakoviča do kostola cez chodník na cintoríne. Ďakujem rodinám Milana Vagoviča a Štefana Sorentínyho za dlhoročnú prípravu oltárikov ako i za ochotu sa ich po toľkých rokoch veľkoryso zriecť: Pán Boh im za to zaplať! Ale je isté, že oltáriky mávali aj iní, o ktorých sa ešte vie alebo nevie?! Prosím, prihláste sa, aby sme to doplnili! vsdp. prof. dr. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach
Oslava 50-teho výročia kňazstva vdp. Bohumil Mikula

Dňa 11.júna 2023 si v našom Farskom kostole Svätého Ducha v Kátlovciach pripomenul 50.výročie kňazstva vdp. Mgr. Bohumil Mikula, výpomocný duchovný vo Farnosti sv. Štefana v Piešťanoch. A spolu s ním som sa poďakoval aj ja za svojich 35. rokov kňazstva. Nám – obom jubilantom, aj skrze inzerát v Katolíckych novinách, roč. 138, č. 24, s. 30, vyprosujete (p. Jozefína Kocianová a Daniela Strečanská ) ešte veľa Božích milostí a zdravia do ďalších rokov: Vďaka vám za to, milé farníčky a drahí farníci! Vsdp. prof. dr. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach
HODY 2023

Tohtoročné hody v Kátlovciach sa niesli v tradičnom zábavno-športovom duchu počas víkendu a hodového pondelka 26. – 29.mája za spoluorganizácie TJ FC Kátlovce a Obce Kátlovce. Veriaci si slávnostnými omšami uctili patróna chrámu a farnosti – Ducha Svätého. Deti sa vyšantili na tradičných hodových atrakciách umiestnených na parkovisku pred obecným úradom. Hodové zábavy počas troch víkendových večerov a hodového pondelka boli v réžii futbalistov.  Nechýbal ani tradičný hodový futbal. V sobotu dopoludnia naši najmenší futbalisti – Prípravka privítali súpera TJ Iskra Horné Orešany. Popoludní zasa naši spojení dorastenci ŠK Blava/TJ FC Kátlovce odohrali zápas s TJ Veľké Kostoľany. V nedeľu naše Áčko si zahralo so súperom ŠK Cífer. V pondelok sa na futbalovom ihrisku FC Kátlovce konalo meranie futbalových síl internacionálov TJ FC Kátlovce a TJ Chtelnica. Domáci „Starí páni“ nastúpili v prúžkovaných červeno-bielych dresoch. Tribúna a lavičky neboli prázdne. Diváci počas všetkých futbalových duelov videli kvalitný vyrovnaný futbal, v ktorom sa jednotlivé útoky oboch mužstiev snažili pokoriť súperovu bránku. V pondelok od začiatku zápasu až do neskorého pondelkového večera na ihrisku bavila divákov a hodovníkov hudobná country skupina Dzivochovci. Na záver podujatia sa Obec Kátlovce postarala o chutné občerstvenie vysilených “starých pánov”.
Prvé sväté prijímanie Kátlovce
Farské stretnutie Ružencového bratstva a Máriinej légie v Kátlovciach

Farské stretnutie Ružencového bratstva a Máriinej légie sa uskutočnilo 13.mája 2023 na liturgickú spomienku Fatimskej Panny Márie – v kostole pri sv. omši a Korunke Božieho milosrdenstva ako i na fare neformálnym stretnutím, malou súťažou a agapé.
Uctenie sv. Floriána členmi DHZ Kátlovce

Sv. Floriána, patróna hasičov, si dobrovoľní požiarnici v Kátlovciach uctili na jeho sviatok 4. mája. Najskôr položili veniec k jeho soche v strede obce. Potom sa zúčastnili sv. omše obetovanej za všetkých živých a zomrelých členov Dobrovoľného hasičského zboru Kátlovce. Sv. omšu celebroval vsdp. prof. dr. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach. Po sv. omši nasledovalo stretnutie členov DHZ a hostí v zasadačke požiarnej zbrojnice spojené s malým občerstvením.
Návšteva seniorov z okresu Bytča

Vo štvrtok, 23.marca 2023 nás navštívili seniori z farnosti Štiavnik a z filiálnej obce Hvozdnica z okresu Bytča. Po prezretí si baziliky minor – farského kostola sv. Mikuláša v Trnave, kde si uctili Trnavskú Pannu Máriu, zoznámili sa aj s históriou Trnavy na Trojičnom námestí. Na trnavskej kalvárii si vykonali pobožnosť Krížovej cesty a u nás, v kátlovskom kostole mali sv. omšu, ktorú som odslúžil spolu s ich duchovným sprievodcom vdp. Františkom Galvánkom, farárom v Lazoch pod Makytou. Odovzdal som im malé veľkonočné vajíčka z dielne Mariky a Romana Žibrických. Uctili si našu novú sochu Pražského Jezuliatka a udelil som im na záver požehnanie s relikviou bl. Titusa Zemana, ktorú máme v kostole. Svoju púť na Trnavsku seniori zakončili chutným obedom v Reštaurácii Na mlyne v Radošovciach. V minulosti u nich pôsobil vdp. Mgr. František Galvánek, ktorý sa v Kátlovciach cíti ako doma.  Poznáme ho aj z jeho návštevy v roku 2019, kedy bol u nás s autobusom seniorov z Považskej Bystrice a potom následne daroval nášmu farskému kostolu sochu sv.Pátra Pia, ktorá je umiestnená v Kaplnke Najsv. Srdca Ježišovho, kde býva Betlehem cez Vianoce a Boží hrob pred Veľkou nocou. Odovzdanie sochy sv. Pátra Pia bolo vtedy spojené aj s jej požehnaním a vysluhovaním sv. pomazania chorých. vsdp. prof. dr. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach
Koledníci Dobrej noviny u prezidentky SR

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v pondelok 9. januára koledníkov Dobrej noviny. Tisíce detí z celého Slovenska reprezentovali koledníci z Kátloviec pri Trnave a Podkoníc z okolia Banskej Bystrice. Riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala v príhovore upriamil pozornosť na poslanie koledníkov, ktoré sa ani v náročných obdobiach nemení a ostáva rovnaké už 28 rokov: prinášať nádej, ohlasovať radosť, priblížiť sa k človeku a potešiť blížneho. Riaditeľ Dobrej noviny svoje tvrdenie podporil príkladom 13-ročného chlapca z kenského kraja Samburu, ktorý sa pridal do aktivít projektu komunitných záhrad s podporou Dobrej noviny. Druhým príkladom sú koledníci, ktorí ochotne klopú na dvere susedov, aby im priniesli radostnú novinu a potešili ich. „Obidva príklady spája nezištná služba a túžba urobiť pre niekoho tento svet krajším,“ dodal Fiala. Mottom vrcholiaceho 28. ročníka koledníckej akcie je heslo „Zmeňme púšť na záhradu“, keď sú práve koledníci protagonistami zmeny, pomáhajú meniť vnútorné „púšte“ ľudí na radosť a cez solidaritu aj suché oblasti regiónu Samburu. Koledníci prezidentke zaspievali, zavinšovali a zaželali, aby táto koleda priniesla nádej, radosť a Božie požehnanie do jej pracovného, ako aj súkromného života počas celého roka 2023. Na záver svojho vystúpenia jej odovzdali viacero darov ako med, svietnik, obraz vypaľovaný do dreva či pletený košík s drobnými ozdobami. „Myslím, že v organizácii, ako je tá vaša, sa spája tá najlepšia kombinácia pomoci, dobra a nádeje,“ povedala Čaputová, ktorá ocenila v nasadení už niekoľkých generácií koledníkov, najmä udržiavanie tradícií, prajnosť a praktickú pomoci ľuďom v núdzi. Pripomenula tiež, že na Nový rok udelila štátne vyznamenanie Eugenovi Valovičovi, jednému zo zakladateľov eRka (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami vo viac ako 800 obciach a mestách na celom Slovensku), a tým vyzdvihla prínos a význam vytrvalej práce s deťmi a mládežou tohto detského hnutia. Hlava štátu na záver koledníkom poďakovala za návštevu, za všetky priania, ako aj za 28 rokov ich vytrvalej služby.