1

Koledníci Dobrej noviny u prezidentky SR

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v pondelok 9. januára koledníkov Dobrej noviny. Tisíce detí z celého Slovenska reprezentovali koledníci z Kátloviec pri Trnave a Podkoníc z okolia Banskej Bystrice. Riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala v príhovore upriamil pozornosť na poslanie koledníkov, ktoré sa ani v náročných obdobiach nemení a ostáva rovnaké už 28 rokov: prinášať nádej, ohlasovať radosť, priblížiť sa k človeku a potešiť blížneho. Riaditeľ Dobrej noviny svoje tvrdenie podporil príkladom 13-ročného chlapca z kenského kraja Samburu, ktorý sa pridal do aktivít projektu komunitných záhrad s podporou Dobrej noviny. Druhým príkladom sú koledníci, ktorí ochotne klopú na dvere susedov, aby im priniesli radostnú novinu a potešili ich. „Obidva príklady spája nezištná služba a túžba urobiť pre niekoho tento svet krajším,“ dodal Fiala. Mottom vrcholiaceho 28. ročníka koledníckej akcie je heslo „Zmeňme púšť na záhradu“, keď sú práve koledníci protagonistami zmeny, pomáhajú meniť vnútorné „púšte“ ľudí na radosť a cez solidaritu aj suché oblasti regiónu Samburu. Koledníci prezidentke zaspievali, zavinšovali a zaželali, aby táto koleda priniesla nádej, radosť a Božie požehnanie do jej pracovného, ako aj súkromného života počas celého roka 2023. Na záver svojho vystúpenia jej odovzdali viacero darov ako med, svietnik, obraz vypaľovaný do dreva či pletený košík s drobnými ozdobami. „Myslím, že v organizácii, ako je tá vaša, sa spája tá najlepšia kombinácia pomoci, dobra a nádeje,“ povedala Čaputová, ktorá ocenila v nasadení už niekoľkých generácií koledníkov, najmä udržiavanie tradícií, prajnosť a praktickú pomoci ľuďom v núdzi. Pripomenula tiež, že na Nový rok udelila štátne vyznamenanie Eugenovi Valovičovi, jednému zo zakladateľov eRka (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami vo viac ako 800 obciach a mestách na celom Slovensku), a tým vyzdvihla prínos a význam vytrvalej práce s deťmi a mládežou tohto detského hnutia. Hlava štátu na záver koledníkom poďakovala za návštevu, za všetky priania, ako aj za 28 rokov ich vytrvalej služby.
Vianočné pásmo Senior klubu Opoj

Na druhý sviatok vianočný, 26.decembra 2022, na sviatok sv. Štefana, našu farnosť navštívili koledníci zo Senior Klubu v Opoji. Štyria chlapi a štyri ženy v trnavských krojoch sa zúčastnili na celej sv. omši, priniesli obetné dary a na konci sv. omše uviedli svoje vianočno – novoročné pásmo. A to s harmonikou a ozembuchom. Jedným z hlavných aktérov bol p. Alojz Matúš, bývalý opojský starosta a dnes predseda Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov v Opoji. Na sv. omši sa zúčastnil aj starosta našej obce, p. Mgr. Dalibor Minarovič a p. organistka Bc. Ivona Matúšová s manželom Rudolfom a so svojou matkou Ľudmilou, ktorí potom spolu pre všetkých pripravili malé občerstvenie na fare.
Kátlovský chrámový spevokol

Kátlovský chrámový spevokol spieva gospelové piesne pri nedeľných sv. omšiach a na cirkevné sviatky v Kostole Svätého Ducha v Kátlovciach. Príležitostne svojím spevom skrášľuje sobášne obrady, či iné kultúrne podujatia. Svojimi piesňami oslavuje Pána Boha, jeho lásku a dobrotu voči nám. Vianočnými piesňami a koledami spestril aj bohoslužbu na slávnosť Narodenia Pána dňa 25. decembra 2022. Na spoločnom obrázku s vsdp. prof. dr. Pavlom Zemkom, farárom v Kátlovciach (vpravo) a Bc. Ivonou Matúšovou, organistkou (vľavo).  
Požehnanie novej sochy Lurdskej Panny Márie
Odhalenie pamätnej tabule kňazovi a rodákovi Pavlovi Ušákovi Olivovi v Kvetnici

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Poprad Juh a Oblastné pracovisko Matice Slovenskej v Poprade 4. septembra odhalili na Kaplnke Sv. Heleny v Kvetnici pri Poprade pamätnú tabuľu Pavlovi Ušákovi Olivovi kňazovi a básnikovi Katolíckej moderny, ktorý zomrel len ako 26 ročný na tuberkulózu v nemocnici v Kvetnici 1. marca 1941.

Pavol Ušák Oliva (vl. menom Pavol Ušák) sa narodil 14. novembra 1914 v Kátlovciach bol slovenským básnikom katolíckej moderny, rímskokatolíckym kňazom a bratom herečky Hany Kostolanskej. Pochádzal z roľníckej rodiny a vzdelanie získaval na gymnáziu v Trnave a pokračoval štúdiom katolíckej teológie v Trnave, Bratislave a v Spišskej Kapitule. V roku 1939 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán začal pôsobiť vo Veličnej na Orave, kde bol farárom básnik staršej generácie Ignác Grebáč Orlov. Už v mladom veku ochorel na tuberkulózu, z ktorej sa liečil vo Vysokých Tatrách, no napokon jej podľahol. Prvé verše publikoval v časopisoch Prameň, Saleziánske zvesti, Kultúra, Svojeť a Elán. Počas života mu vyšla jediná básnická zbierka Oblaky. Známa je taktiež nedatovaná súkromná bibliofília Čierne kvietie. Z Olivových básní často vyznieva smútok, neistota a skepsa, iné sú venované vzťahu muža a ženy a otázkam náboženskej viery. Oliva sa často porovnáva tvorbou a podobným životným osudom (tuberkulóza, Tatry..) s Jiřím Wolkerom. Kým sociálny (socialistický) básnik Jiří Wolker nachádza tragičnosť človeka v jeho triednom a protirečivom zápase za lepší zajtrajšok, Oliva sa vnára do širokej harmónie spirituálnej poézie smerujúcej cez oblaky a výšky k Bohu. V čase komunistického režimu bol zaznávaný a hovoriť o ňom sa začalo až po novembri 1989.

Na pietnej spomienke sa zúčastnili hostia z rodných Kátloviec, starosta obce Pavol Johanes a správca farnosti doc. Mgr. Pavol Zemko, Th. D., ktorí spolu s popradským farárom Mgr. Jozefom Benkom celebrovali sv. omšu. Za mesto Mesto Poprad sa zúčastnil viceprimátor Mgr. Štefan Pčola. Pietnu spomienku moderovala členka predsedníctva Svetového združenia bývalých politických väzňov Elena Bačkorová. Za Oblastné pracovisko Matice Slovenskej Poprad všetkým darcom vďaka ktorým sa podarilo pamätnú tabuľu odhaliť poďakovala Mgr. Ľudmila Hrehorčáková, ktorá vyslovila prianie a vyzvala kompetentných politikov, aby nemocnica na liečbu pľúcnych chorôb v Kvetnici, ktorá už roky chátra opäť plnila svoje poslanie.
Svätá omša pri soche Panny Márie za Blávkou

V predvečer sviatku Nanebovzatia Panny Márie, v nedeľu 14. augusta 2022, sa konala svätá omša pri soche Panny Márie v časti obce za Blávkou. Sv. omšu celebroval kátlovský farár vdp. doc. Pavol Zemko. Počas sv. omše požehnal liečivé byliny a v homílii vyzval prítomných veriacich na zastavenie sa v tomto prázdninovom čase; na poďakovanie Bohu za všetko, čo stvoril a k ochote počúvať dobré rady. Po sv. omši bolo pre prítomných pripravené občerstvenie, ktoré zabezpečili: Ing. Jana Martinovičová, MBA, Jozefína Kocianová, Mária Vermanová, Mária Holická, starosta Pavol Johanes a podnikateľ Jozef Ferech. Za prípravu priestoru a ozvučenie poďakovanie patrí pracovníkom obce Kátlovce Petrovi Kopeckému a Michalovi Čapkovičovi.
Sviatosť Birmovania vo farnosti Kátlovce

V nedeľu 26.júna 2022 prišiel vyslúžiť – našim päťdesiatimôsmym birmovancom z našej farnosti ako i z Dolného Dubového – žiakom našej základnej školy, ale i ostatným, ktorí si vybrali náš farský kostol – sviatosť kresťanskej dospelosti, sv.birmovania, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy, osv.p. Mons. JCLic. Peter Šimko, kanonik – kantor Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave, assessor a riaditeľ Arcibiskupského úradu v Trnave; a to všetko za spoluúčasti nášho Chrámového spevokolu a MSS Kátlovani. Dúfam, že sviatosť birmovania bude pre nich posilou v láske k Bohu ako aj k blížnemu! Poďakovanie patrí starostovi obce Pavlovi Johanesovi za poskytnutie priestorov zasadacej miestnosti obce a chutného pohostenia !
Procesia Božieho Tela v časti obce Lipina

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Božieho Tela – sme slávili v stredu na Vigíliu 15.júna 2022 a vo štvrtok 16.júna 2022 ako aj v nedeľu 19.júna 2022 s  procesiou a štyrmi oltárikmi u Zemkových, Vagovičových, Sorentínyových a Polakovičových s asistenciou našich hasičov z DHZ Kátlovce a Mužskou speváckou skupinou Kátlovani.
Hody 2022 vo farnosti Kátlovce

Dňa 6. júna 2022 sme oslávili pri sv. omšiach naše Hody, titul nášho Farského kostola Svätého Ducha; v sobotu večer na Vigíliu s vsdp. ThLic. PaedDr. PhDr. Mgr. Martinom Klementom, Ph.D., Dr.h.c., kaplánom z Dunajskej Stredy; v nedeľu ráno s vsdp. Mgr. Bohumilom Mikulom, výpomocným duchovným z Piešťan – sv. Štefana; v pondelok dopoludnia s našim rodákom, vsdp. JCLic. Mgr. Marianom Uváčkom, farárom v Bábe, kde sme spolu s vsdp. Mgr. Mikulom koncelebrovali.
Prvé sväté prijímanie

V nedeľu 29.mája 2022 sa konalo Prvé sv. prijímanie dvadsiatich dvoch detí – predovšetkým z našej Základnej školy s materskou školou Pavla Ušáka Olivu v Kátlovciach, ale i zo Základnej školy v Jaslovských Bohuniciach a ostatných, ktorí si vybrali náš farský kostol, spoluúčasť na slávnosti mal náš Chrámový spevokol