Stavebné konanie


Počet súborov na stránke 28, s celkovou veľkosťou 3,6 MB.

Verejná vyhláška, rozhodnutie o povolení odstránenia stavby
(1,4 MB - 9. septembra 2021 - 132x)
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o odstránenie stavby
(845,2 kB - 21. júna 2021 - 182x)
Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí správneho konania - Zásobovanie plynom
(57,6 kB - 16. novembra 2017 - 643x)
Ohlásenie drobnej stavby
(54,5 kB - 20. júna 2017 - 460x)
Info pre občanov - rekonštrukcie-budovanie vjazdov, rigolov, park. miest
(379,5 kB - 11. novembra 2016 - 387x)
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
(59,0 kB - 4. júla 2015 - 419x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
(20,5 kB - 4. júla 2015 - 226x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochr. prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhl. MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
(38,0 kB - 4. júla 2015 - 472x)
SlovakEnglish
Skip to content