Stavebné konanie


Počet súborov na stránke 31, s celkovou veľkosťou 16,8 MB.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochr. prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhl. MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
(38,0 kB - 04.07.2015 - 488x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
(21,0 kB - 04.07.2015 - 268x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
(22,0 kB - 04.07.2015 - 383x)
Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
(20,0 kB - 04.07.2015 - 428x)
Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním)
(72,5 kB - 04.07.2015 - 295x)
Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu
(10,0 kB - 04.07.2015 - 414x)
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
(17,5 kB - 04.07.2015 - 256x)
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
(16,5 kB - 04.07.2015 - 359x)
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
(44,0 kB - 04.07.2015 - 313x)
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia
(31,5 kB - 04.07.2015 - 307x)


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

 Stránka 2 z 4  «  1  2  3  4  » 
SlovakEnglish
Skip to content