1

Verejná vyhláška – Rozhodnutie 328/2022

“BIDSF D4.2 Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu – Zriadenie pracoviska suchej fragmentácie v objekte Strojovňa V1 – 1. blok“.

  Rozhodnutie "BIDSF D4.2 Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu – Zriadenie pracoviska suchej fragmentácie v objekte Strojovňa V1 - 1. blok“. (220,8 kB, 16 stiahnutí)
Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jozef fekoňa

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Jozef Fekoňa

Bytom Kátlovce

Písomnosť : Exek. úrad Hlohovec, č. OA456903585SK

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 18.11.2022

Zvesené:   06.12.2022
Vydanie kolaudačného rozhodnutia č. 286/2022 „Optimalizácia kapacít spaľovania RAO“

  Rozhodnutie č. 286/2022 „I00TSVD20004 - Optimalizácia kapacít spaľovania RAO“ (223,1 kB, 81 stiahnutí)
VOĽBY 2022

Oznamujeme občanom, že informácie o voľbách do orgánov miestnej samosprávy 2022 (komunálne voľby) vrátane grafiky nájdete na našej stránke v rubrike Voľby a referendá Komunálne voľby 2022. Aktualizované informácie o voľbách do vyšších územných celkoch – TTSK nájdete tiež v rubrike Voľby a referendá VÚC 2022
Upozornenie pre daňovníkov

Upozorňujeme občanov, ktorí si ešte nesplnili svoju daňovú povinnosť voči obci na základe prevzatého Rozhodnutia na výrub daní… , aby si túto povinnosť splnili v čo najkratšom termíne, pretože tak ako je uvedené v rozhodnutí – vyrubený poplatok ste boli povinný uhradiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, čiže 30 dní po jeho prevzatí ! Úhradu vykonajte čo najskôr poštovou poukážkou, bankovým prevodom na č. účtu IBAN: SK13 0200 0000 0000 0572 9212 alebo osobne v pokladni obecného úradu.
Získali sme ocenenie Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021

Portál TRANSPAREX udelil našej obci ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. Ocitli sme sa tak na popredných priečkach spomedzi 5400 verejných obstarávateľov a získali hodnotenie A+. Za toto ocenenie môžeme poďakovať našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania v našej obci. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám tak pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie našej obci v očiach občanov a celého Slovenska. Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 udelila spoločnosť ProWise, a.s., ktorá projekt TRANSPAREX prevádzkuje.

  Certifikát Zodpovedný obstarávateľ 2021 (370,8 kB, 58 stiahnutí)
Návrh VZN č. 2/2022 vyhlásenie Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 03/2021 Územného plánu obce Kátlovce

  Návrh VZN č. 2/2022 vyhlásenie Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 03/2021 Územného plánu obce Kátlovce (4,1 MB, 145 stiahnutí)
Verejná vyhláška Návrh rozhodnutia o povolení užívania stavby “I00TSVD20004 – Optimalizácia kapacít spaľovania RAO”

  Verejná vyhláška Návrh Rozhodnutia o povolení užívania stavby Optimalizácia kapacít spaľovania RAO (1,7 MB, 78 stiahnutí)
Oznámenie o uložení listovej zásielky – Stojka Juraj

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Juraj Stojka

Bytom Kátlovce

Písomnosť : UNION ZDR: POISŤOVŇA, č. OA454267294SK

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 19.08.2022

Zvesené:   06.09.2022
Informácie k vedeniu volebnej kampane

VOLEBNÁ KAMPAŇ KANDIDÁTOV VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V OBCI DO 5 000 OBYVATEĽOV
(prehľad základných povinností; ďalšie informácie a dôležité OTÁZKY A ODPOVEDE K VEDENIU VOLEBNEJ KAMPANE nájdete na:
https://www.minv.sk/?selfgov22–kampan; kontakt: volby@minv.sk, t. č. 02/4859 2311)
Volebná kampaň je upravená zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Nedodržanie jednotlivých zákonných povinností je sankcionované! Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 začala 10. júna 2022 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. 26. októbra 2022 o 23:59 h.
NEZÁVISLÝ KANDIDÁT A KANDIDÁT UVEDENÝ NA KANDIDÁTNEJ LISTINE POLITICKEJ STRANY ALEBO KOALÍCIE, KTORÝ VEDIE VOLEBNÚ KAMPAŇ SÁM (ĎALEJ LEN „KANDIDÁT“) NA PRIMÁTORA MESTA, STAROSTU OBCE, STAROSTU MESTSKEJ ČASTI DO 5000 OBYVATEĽOV
Limit nákladov, ktoré môže kandidát vynaložiť na volebnú kampaň:
V obci od 2 001 do 5 000 obyvateľov najviac 5 000 eur.
V obci do 2000 obyvateľov najviac 2 000 eur.
Do sumy nákladov na volebnú kampaň kandidát musí započítať aj náklady na volebnú kampaň, ak tento kandiduje aj ako kandidát na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva, poslanca miestneho zastupiteľstva, alebo poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja. Do limitu nákladov na volebnú kampaň kandidáta sa započítavajú aj náklady vynaložené na jeho propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.
Ak kandidát vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zároveň kandiduje aj na funkciu predsedu samosprávneho kraja, sumy podľa § 6 ods. 1 zákona sa pre obe funkcie sčítajú a zároveň mu vzniká povinnosť viesť finančné prostriedky na volebnú kampaň na osobitnom platobnom (tzv. transparentnom) účte.
Úhrada nákladov na volebnú kampaň
Nakoľko zákon o volebnej kampani kandidátovi neustanovuje spôsob úhrady nákladov na volebnú kampaň, kandidát nie je povinný mať na úhradu nákladov na volebnú kampaň zriadený žiadny platobný účet, tzn. ani transparentný účet.
Údaje o objednávateľovi a dodávateľovi
Kandidát je podľa § 15 zákona povinný zabezpečiť, aby odvysielaná politická propagácia, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane vrátane sponzorovaných príspevkov na sociálnych sieťach obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu volebných prieskumov a volebných ankiet. Ak ide o drobné reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky a pod. a v prípade vysielania politickej propagácie v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd, uvádza sa len údaj o objednávateľovi v rozsahu meno a priezvisko.
Evidencia darov a iných bezodplatných plnení a osobitná evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň
Kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení. Kandidát môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň len od fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, od právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky a od politickej strany, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike. Kandidát nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie od subjektov uvedených v § 5 ods. 4 zákona. Kandidát je povinný viesť osobitnú evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň v členení podľa § 6 ods. 12 zákona.
Sankcie
V nadväznosti na § 19 ods. 7 zákona Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) uloží kandidátovi v obci do 5000 obyvateľov pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak:
 nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 13 alebo 14 zákona, alebo
 nesplní inú povinnosť uloženú zákonom.
Podľa § 19 ods. 8 písm. c) zákona ministerstvo vnútra uloží kandidátovi, ktorý prekročil prípustnú sumu nákladov podľa § 6 ods. 1 zákona, pokutu vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú prekročil prípustnú sumu nákladov.
Ak kandidát nesplní povinnosť podľa § 15 zákona, dopustí sa priestupku, za ktorý mu okresný úrad v nadväznosti na § 20 ods. 2 písm. c) zákona uloží pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur.
KANDIDÁT NA POSLANCA OBECNÉHO (MESTSKÉHO, MIESTNEHO) ZASTUPITEĽSTVA
Nemá určený limit nákladov na volebnú kampaň, nemá povinnosť mať zriadený osobitný platobný účet, avšak je povinný predmety volebnej kampane označiť údajmi o objednávateľovi a dodávateľovi (§ 15 zákona). Kandidát na poslanca zastupiteľstva je tiež povinný viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení a evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň a dodržiavať všetky ďalšie povinnosti, ktoré mu ustanovuje zákon.