1

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Juraj Stojka

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občanka: Juraj Stojka

Bytom Kátlovce

Písomnosť podacie č. : 102EX 175/23, Exekútorský úrad, JUDr. Liščák, Hlohovec

Písomnosť je uložená na: Obecný úrad Kátlovce

 

Vyvesené: 17.03.2023

Zvesené:   01.04.2023
Oznámenie o uložení listovej zásielky – Dagmar Jankura

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občanka: Dagmar Jankura

Bytom Kátlovce

Písomnosť podacie č. : RF770880416SK, TELEKOM

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 17.03.2023

Zvesené:   01.04.2023
Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 1598-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre „C7-A4 Zariadenie na pretavovanie kovových RAO“

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 1598-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre „C7-A4 Zariadenie na pretavovanie kovových RAO“ oznámenie o začatí SpK

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1598-2023/

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/3acc0593-76e7-4f3a-aedf-00fe7e56aa0c
Verejná vyhláška – žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia – projekt Nový jadrový zdroj v lokalite Bohunice – oznámenie o začatí SpK

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 1471-2023) v rámci žiadosti o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia – projekt Nový jadrový zdroj v lokalite Bohunice – oznámenie o začatí SpK

Verejná vyhláška – plné znenie:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1471-2023/

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/416d246d-c5c4-498c-81fc-18724c01f4ca
Verejná vyhláška vydanie kolaudačného rozhodnutia pre „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP, prekládky inžinierskych sietí – 2.etapa, SO 840M/A – Kompresorová stanica“

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 1241-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP, prekládky inžinierskych sietí – 2.etapa, SO 840M/A – Kompresorová stanica“ – prerušenie správneho konania

Verejná vyhláška – znenie:

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/1d078575-a90b-4e50-b031-2c1cea26a373

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1241-2023/
Miera vytriedenia odpadov v obci Kátlovce za rok 2022

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia
komunálneho odpadu v obci Kátlovce za kalendárny rok 2022

 

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu i úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Kátlovce za kalendárny  rok 2022 je  40,14 %.
Oznámenie o uložení listovej zásielky – Dagmar Jankura

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občanka: Dagmar Jankura

Bytom Kátlovce

Písomnosť podacie č. : OA 508079265SK, Sociálna poisťovňa

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 27.02.2023

Zvesené:   17.03.2023
Oznámenie o uložení listovej zásielky – Elena Heráková

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občanka: Elena Heráková

Bytom Kátlovce

Písomnosť : EX 769/2009-59 Výzva povinnému k poskytnutiu súčinnosti

Písomnosť je uložená na: Obecný úrad Kátlovce

 

Vyvesené: 17.02.2023

Zvesené:   04.03.2023
Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Jarabík

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Ivan Jarabík

Bytom Kátlovce

Písomnosť : Okr. prokuratúra, č. OA508059425SK

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 07.02.2023

Zvesené:   25.02.2023
Verejná vyhláška – aktualizácia v konaní UJD SR 953-2023 (UJD SR 3890-2022) v rámci žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Optimalizácia spracovateľských kapacít JZ TSÚ RAO – VT lisovanie“– vydanie rozhodnutia č. 45/2023

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/6d11a0d5-9ae0-4650-9ff4-7203f8b2cfcb

953-2023