Oznámenie o doručení písomnosti – Juraj Stojka

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Juraj Stojka

Bytom Kátlovce

Odosielateľ: Okresný súd Trnava

Písomnosť podacie č. : OA508170018SK

Písomnosť je uložená na: Obecný úrad Kátlovce

 

Vyvesené: 28.02.2024

Zvesené:
Verejná vyhláška, Územné rozhodnutie “IBV Kátlovce – 7 RD, technická infraštruktúra”

  Verejná vyhláška, Územné rozhodnutie "IBV Kátlovce - 7 RD, technická infraštruktúra (8,8 MB, 28 stiahnutí)
Správne konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín

Obec Kátlovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.2.2024 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. KAT-16/2024 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 2 ks jedlí rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 4/5 v katastrálnom území Kátlovce z dôvodu: „Korene stromov zasahujú do základov stavby, stromy sú vysoké zasahujú do el. vedenia.“
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Kátlovce.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov obce Kátlovce za kalendárny rok 2023

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Kátlovce predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.). Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023 je: 54,36 %
Oznámenie o uložení písomnej zásielky – Juraj Stojka

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Juraj Stojka

Bytom Kátlovce

Odosielateľ: Okresný súd Trnava

Písomnosť podacie č. : OA585156818SK

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 09.02.2024

Zvesené:
Verejná vyhláška Stavebné povolenie Detské inkluzívne ihrisko RODINKA

  Verejná vyhláška Stavebné povolenie Detské inkluzívne ihrisko RODINKA (3,4 MB, 81 stiahnutí)
Oznámenie o uložení písomnosti – Patrik Anetta

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Partik Anetta

Bytom Kátlovce

Odosielateľ: Okresný súd

Písomnosť podacie č. : OA521945849SK

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 07.02.2024

Zvesené:
Zverejnenie (vyvesenie) verejnej vyhlášky vo veci aktualizácie v konaní ÚJD SR 1047-2024 (3345-2023)

Zverejnenie (vyvesenie) verejnej vyhlášky vo veci aktualizácie v konaní ÚJD SR 1047-2024 (3345-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre investičný projekt IPRI00A1ND51022, 3.8.1 „Prístavba k SO 30 pre nakladanie s veľkorozmernými materiálmi z vyraďovania JE A1“ – Rozhodnutie č. 68/2024 v správnom konaní ÚJD SR 1047-2024 (3345-2023).

Bližšie informácie viď. priložený link:

 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1047-2024/

 

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/cad68041-e7eb-4d26-877c-cb501314ca80
Zverejnenie (vyvesenie) verejnej vyhlášky vo veci aktualizácie v konaní ÚJD SR 1047-2024 (3345-2023)

Zverejnenie (vyvesenie) verejnej vyhlášky vo veci aktualizácie v konaní ÚJD SR 1047-2024 (3345-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre investičný projekt IPR I00A1ND51022, 3.8.1 „Prístavba k SO 30 pre nakladanie s veľkorozmernými materiálmi z vyraďovania JE A1“ – Rozhodnutie č. 68/2024 v správnom konaní ÚJD SR 1047-2024 (3345-2023).
Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní UJD SR 813-2024 (pôvodne UJD SR 1471-2023)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní UJD SR 813-2024 (pôvodne UJD SR 1471-2023) – žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia pre projekt Nový jadrový zdroj v lokalite Bohunice – oznámenie o predĺžení správneho konania o 3 mesiace.

  Oznámenie o predĺžení správneho konania UJD SR 813-2024 (pôvodne UJD SR 1471-2023) - vydanie povolenia na umiestnenie JZ v lokalite Jaslovské Bohunice (422,5 KB, 60 stiahnutí)

Všetky informácie k verejnej vyhláške nájdete tu – https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-813-2024/