Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2936-2024)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2936-2024) v rámci žiadosti o zmenu lehoty povolenia užívania dočasnej stavby – „Dráha pre portálový žeriav nosnosti 15 t“ – oznámenie o začatí správneho konania na zmenu rozhodnutia.

 

Bližšie informácie viď. priložený link:

 

 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2936-2024/

 

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/c40cfca5-3182-4504-bffa-4c8ae81e6cfe
Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2703-2024)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2703-2024) v rámci žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby – IPR EBO B23024 „Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadrového paliva v SE EBO – časť Seizmické zodolnenie stropu v SO 800 m. č. 222“ – prerušenie správneho konania rozhodnutím UJD SR č. 301/2024

 

Bližšie informácie viď. priložený link:

 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2703-2024/

 

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/048d5387-1446-4ad9-be43-5bd5795e6fa7
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa (1,1 MB, 122 stiahnutí)
Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2703-2024)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2703-2024) v rámci žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby – IPR EBO B23024  „Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadrového paliva v SE EBO – časť Seizmické zodolnenie stropu v SO 800 m. č. 222“ – oznámenie o začatí správneho konania.

 

Bližšie informácie viď. priložený link:

 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2703-2024/

 

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/621db5ec-855f-4c15-960b-f9f204e00129
Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov 04/2024 Územného plánu obce Kátlovce

  Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov 04/2024 Územného plánu obce Kátlovce (145,0 KB, 268 stiahnutí)
Oznámenie o uložení písomnosti – Juraj Stojka

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Juraj Stojka

Bytom Kátlovce

Odosielateľ: Dôvera

Písomnosť podacie č. : OA537540427SK

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 19.03.2024

Zvesené:
Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní UJD SR 813-2024 (pôvodne UJD SR 1471-2023)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní UJD SR 813-2024 (pôvodne UJD SR 1471-2023) – žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia pre projekt Nový jadrový zdroj v lokalite Bohunice – Návrh rozhodnutia a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia.

 

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-813-2024/,

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/3b8b2509-7f00-4f6e-8417-2d2978c9e191
Oznámenie o doručení písomnosti – Juraj Stojka

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Juraj Stojka

Bytom Kátlovce

Odosielateľ: Okresný súd Trnava

Písomnosť podacie č. : OA508170018SK

Písomnosť je uložená na: Obecný úrad Kátlovce

 

Vyvesené: 28.02.2024

Zvesené:
Verejná vyhláška, Územné rozhodnutie “IBV Kátlovce – 7 RD, technická infraštruktúra”

  Verejná vyhláška, Územné rozhodnutie "IBV Kátlovce - 7 RD, technická infraštruktúra (8,8 MB, 134 stiahnutí)
Správne konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín

Obec Kátlovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.2.2024 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. KAT-16/2024 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 2 ks jedlí rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 4/5 v katastrálnom území Kátlovce z dôvodu: „Korene stromov zasahujú do základov stavby, stromy sú vysoké zasahujú do el. vedenia.“
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Kátlovce.