Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jozef Fekoňa

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Jozef Fekoňa

Bytom Kátlovce

Písomnosť : OA449759092SK

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Kátlovciach

 

Vyvesené: 14.06.2022

Zvesené:   29.06.2022