Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Kátlovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.10.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. KAT-53/2023 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks lipy malolistej rastúcich na pozemku registra “C” parc. č. 182 v k. ú. Dechtice z dôvodu: “Rast drevín v mieste stavby.”
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Kátlovce.