OU Kátlovce v pondelok zatvorený

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad Kátlovce bude v pondelok 29. júla z dôvodu výpadku elektrickej energie zatvorený !
Pošta Dechtice vo štvrtok a v piatok zatvorená

Vedúca poštového úradu oznamuje, že pošta Dechtice bude dňa 25. a 26. júla 2024, t.j. vo štvrtok a piatok, z prevádzkových dôvodov zatvorená. Žiada zákazníkov, aby sa podľa uvedeného zariadili.
Pozvánka na Rybárske preteky 2024

  Pozvánka na Rybárske preteky (369,5 KB, 42 stiahnutí)
Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 29.7.2024 z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach v čase 7:30 – 16:30 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné domácnosti: KÁTLOVCE č. 1/SE,2,3,4,4/68,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,/OP,17,18,19,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,172,173,174,175,177,181,182,184,185,186,187,188,189,190,
191,192,193,194,194/BL,195,195/ZA,196,197,197/ZA,199,199/
VE,201,202,203,204,205,206,207,208,209,302,303,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,319,320,321,322,323,324,325,326,3
27,328,330,332/VE,333,334,340,346,347,358,359/-,361/7,432
ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce hľadá upratovačku v MŠ

Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu, Kátlovce 195, 919 55 Kátlovce

Pracovná ponuka: Upratovačka v materskej škole

  • Úväzok: 100,00 %
  • Dátum nástupu: 01. 09. 2024
  • Miesto výkonu práce: Elokované pracovisko, Kátlovce 180, ako súčasť ZŠ s MŠ P. U. Olivu, Kátlovce
  • Doba určitá na jeden rok s prípadným predlžením zmluvy

Požiadavky:

  • Vzdelanie: základné, SOU, SOU s maturitou, ÚSO
  • Požadované doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie, zápočet praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Všetky požadované doklady zašlite poštou, e-mailom na e-mailovú adresu: zskatlovce@gmail.com, alebo osobne na riaditeľstvo školy v termíne do 14. 06. 2024.

Na základe predložených žiadosti bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe: PT 1 tarifný stupeň 14: 833,50 €.

Kontakt: zskatlovce@gmail.com, tel: 033/5576 129

  ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce hľadá upratovačku v MŠ (155,9 KB, 109 stiahnutí)
Vyrúbenú daň je potrebné do mesiaca uhradiť !

V dňoch 13. – 15. marca sa konal výber daní a poplatkov. Každý daňovník, ktorý chcel vykonať úhradu v hotovosti, mohol prísť v uvedené dni do vestibulu kultúrneho domu. Túto variantu využila približne polovica daňovníkov. Ostatným daňovníkom boli elektronicky, osobne, alebo poštou do schránok doručené Rozhodnutia na výrub dane. Doručené rozhodnutie po mesiaci od doručenia je splatné, teda vyrúbenú daň treba zaplatiť ! Preto vyzývame daňovníkov, ktorí si doposiaľ nesplnili svoju daňovú povinnosť, aby tak urobili v čo najkratšom čase. Inak im bude obec nútená pristúpiť k vyrúbeniu úroku z omeškania.
Zmena odvoz odpadu a odvoz 15.2. preložený na sobotu 17.2. od 6:00 hod

Spoločnosť FCC Trnava, a.s. oznamuje, že z technických príčin termín dnešného zvozu komunálneho odpadu presúva na sobotu 17.2.2024. Žiada občanov, aby mali nádoby s odpadom pripravené od 6.00 hod. Ďalej sa spoločnosť FCC ospravedlňuje, že z technických príčin je nútená urobiť zmeny v harmonograme zvozu KO. Pôvodný termín zvozu v harmonograme – štvrtky, nepárny týždeň bude nahradený novým termínom v harmonograme – pondelky, nepárny týždeň. Zmena je platná od marca 2024, t. j. prvý zvoz podľa nového harmonogramu bude v pondelok 11.3.2024. Nový harmonogram vývozu KO nájdete na internetovej stránke obce Kátlovce, alebo na vývesnej tabuli pred OcÚ.

 

  Zmena harmonogramu vývozu odpadu v obci Kátlovce v roku 2024 (42,4 KB, 360 stiahnutí)
Revízie elektrických zariadení

Spoločnosť Západoslovenské elektrické revízie Bratislava oznamuje, že v termíne 16. – 23.2. budú jej pracovníci v našej obci ponúkať služby preventívnych kontrol bezpečnosti elektrických zariadení v rodinných domoch, firmách a u podnikateľov. Všetky elektrické zariadenia by mali byť v pravidelných intervaloch kontrolované, aby sa zistilo, či je ich prevádzka bezpečná a nehrozí priame nebezpečie ich používaním. Zodpovednosť za dodržiavanie pravidelnosti kontrol a revízií nesie prevádzkovateľ daného elektrického zariadenia, a záleží na občanoch, aby zvážili vstup do svojich objektov povereným pracovníkom pre objasnenie danej kontroly a jej prínosu.
Veterinárne opatrenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava z dôvodu výskytu vtáčej chrípky

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava z dôvodu výskytu vtačej chrípky v katastri obce Špačince vydáva veterinárne opatrenie. V pásme dohľadu do ktorého spadá územie našej obce Kátlovce sú občania povinný nahlásiť chovy hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí na obecný úrad čo najskôr, tel.č. 033 5576271. Ďalej Veterinárna správa Trnava nariaďuje všetkým chovateľom hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí:

Umiestniť tieto mimo dosah voľne žijúceho vtáctva.

– Zabezpečiť zvýšenú hygienu pri styku z domácim a voľne žijúcim vtáctvom.

– Minimalizovať styk z hydinou a voľne žijúcim vtáctvom.

– Zakazuje sa manipulácia a premiestňovanie živého alebo uhynutého vtáctva a hydiny.

– Ďalej sa zakazuje premiestňovanie a vynášanie z pásma dohľadu produktov ako mäso, vajcia, podstielka a ostatné živočíšne produkty.

– V prípade akejkoľvek zmeny chovania, úhynu hydiny alebo voľne žijúceho vtáctva je potrebné okamžite kontaktovať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

 
Stiahni si aplikáciu Oznamy do mobilu – vieš čo sa deje v obci

Stiahni si aplikáciu Oznamy do mobilu, budeš informovaný (á) o všetkom, čo sa deje v obci. Návod nájdeš tu – https://www.katlovce.sk/obcan/oznamy/