Všeobecno-záväzné nariadenia


Počet súborov na stránke 63, s celkovou veľkosťou 30,4 MB.

VZN č. 2/2018 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce
(475,9 kB - 22.11.2018 - 566x)
VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce
(224,2 kB - 22.11.2018 - 280x)
NÁVRH VZN č. 2/2018 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce
(16,6 kB - 07.11.2018 - 382x)
Návrh VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stav. odpady
(121,0 kB - 07.11.2018 - 186x)
VZN 1 2018- o zápise a výške mesač.príspevku ........
(18,6 kB - 08.08.2018 - 0x)
VZN 1/2018 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce
(18,6 kB - 17.07.2018 - 537x)