Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov obce Kátlovce za kalendárny rok 2023 – uvedenie správnej miery vytriedenia a sadzby zákonného poplatku

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Kátlovce predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.). Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023 je: 58,66 %.
Sadzba zákonného poplatku je 15,00 €/t a platnosť sadzby zákonného poplatku pre rok 2024 je za obdobie od 29.2.2024 do 28.2.2025.