Protipovodňové a protierózne opatrenia

V mesiaci apríl 2022 započala Obec Kátlovce realizáciu projektu Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Kátlovce. Na základe vypracovaného projektu obec vybavila stavebné povolenie a žiadala o dotáciu na uvedený projekt z Environmentálneho fondu ŽP SR. Predmetom projektu je realizácia protipovodňovej ochrany v celkovej dĺžke 218 m. Súčasťou realizovanej stavby je úprava dna a svahov korýt rigolov do lichobežníkového tvaru, vyhĺbenie rigolov v miestach zanesenia, opevnenie dna a svahov korýt polovegetačnými panelmi, dlaždicami a žľabovými tvarovkami a prečistenie a čiastočná rekonštrukcia existujúcich priepustov. Nakoľko sme v danej časti zažili už dvakrát povodne, realizácia tohto projektu je pre obec a pre zabezpečenie občanov a ich majetku pred povodňou veľmi dôležitá.

Realizácia prác bola rozdelená na dve etapy, prvá časť spočívala vo vybudovaní protipovodňového rigolu vyššie uvedeným spôsobom od potoka Blavička pri časti Spúšť po rodinný dom s.č. 373 a druhá časť od s.č. 373 po vrátnicu PD Kátlovce. Obec Kátlovce získala z Envirofondu na prvú časť dotáciu vo výške 102 121 €, avšak výberové konanie bolo dojednané vo výške 69 098 €. Vo výberovom konaní uspela spoločnosť AGRICOLO s.r.o. Prievidza, ktorá v súčasnosti už finišuje s prácami na prvej etape projektu. V budúcom roku bude obec pokračovať v realizácii druhej etapy projektu.

Aktualizácia príspevku 01.08.2022 upravil Michal Čapkovič