Dobrovoľný hasičský zbor

DHZ Kátlovce

Výbor DHZ

Výbor DHZ

Predseda: Ing. Ivan Švec
Veliteľ: Pavol Krchnár
Podpredseda pre prevenciu: Ján Daniš
Tajomník: Peter Krchnár
Hospodár (pokladník): Filoména Valentová
Organizačný referent: Ing. Alan Uváček
Referent mládeže: Anna Lackovičová
Strojník: Roman Krchnár

Člen výboru: Jakub Ušák

Člen výboru: Jozef Krchnár

Člen výboru: Jozef Kopecký

Člen výboru: Ján Bzdúch
Predseda revíznej komisie: Peter Jančovič
Člen revíznej komisie: Karol Demovič
Člen revíznej komisie: Pavol Čapkovič

História DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor Kátlovce bol založený 20. apríla 1924 a prvým veliteľom bol Anton Kosmál. V roku 1936 bol zakúpený motorový hasičský agregát a v roku 1938 bola ukončená výstavba prvej hasičskej zbrojnici a v tom roku sa uskutočnila aj u nás prvá súťaž hasičských družstiev. Aj v ostatných rokoch plnil DHZ svoju funkciu veľmi dobre. Príkladne sa staral o zverenú techniku a pravidelne sa zúčastňoval hasičských súťaží.
K významnému rozvoju DHZ došlo po príchode /1951/ nového riaditeľa školy p. Štefana Eliáša
, ktorý sa stáva tajomník DHZ.
V roku 1952 sme dostali do užívania hasičské vozidlo Praga RN a v roku 1953 T-805.

Najväčší úspech v súťaží hasičských družstiev dosiahli naši hasiči v roku 1954 na celoštátnej súťaži v Prahe na Strahove, kde sme obsadili 7. miesto zo 14 družstiev z celej republiky.

V tom istom roku bola odovzdaná nová hasičská zbrojnica, ktorá slúžila svojmu účelu do roku 1980. V roku 1980 sme dostali hasičské vozidlo CAS-25. Medzi významné udalosti patrí vybudovanie novej hasičskej zbrojnice, ktorú sme si vybudovali svojpomocne a do užívania bola odovzdaná v decembri 1981.

Pri príležitosti 70. výročia založenia DHZ /1994/ bola obnovená a zároveň vysvätená socha patróna hasičov sv. Floriána. V roku 1997 bola vyhotovená nová zastáva DHZ na ktorú prispeli fin. darmi aj členovia DHZ.

Od roku 1997 na počesť zosnulého dlhoročného člena a predsedu DHZ, nositeľa najvyššieho zväzového vyznamenania „Zaslúžilý člen DPO SR“ Ignáca Krchnára sa koná v našej obci súťaž hasičských družstiev pod názvom „Memoriál Ignáca Krchnára“.
Za celú dlhú existenciu obce (v roku 2001 sme si pripomenuli 600. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci) ani nás neobchádzali rôzne živelné pohromy za zmienku stojí najväčší požiar v obci v roku 1931
, ktorý si vyžiadal jednu ľudskú obeť a požiar úplne zničil 39 obytných domov, 25 stodôl. Pri tomto požiari pomáhali aj hasiči zo susedných dedín Dechtice, Radošovce, D. Dubové a tiež hasiči z Trnavy. Neboli to len požiare, kde zasahovali naši hasiči, ale aj povodne a jedna z nich bola v roku 1954, kedy pri prietrže mračien sa vyliala z koryta riečka Blava a zaplavila veľkú časť chotára.
V roku 2004 oslávil DHZ Kátlovce 80-te výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti bola vydaná knižná publikácia „Pamätnica DHZ
“. DHZ patril a patrí v našej obci medzi najaktívnejšie organizácie. Členovia popri svojej hlavnej činnosti a to ochrane a zdravia a majetku svojich spoluobčanov a v boji proti požiarom sú členmi protipožiarnych preventívnych hliadok sa pravidelne zúčastňujú všetkých akcií poriadaných OÚ. V minulosti to bola pomoc pri prístavbe ZŠ, výstavbe KD, MŠ, telocvične a pod. sú nápomocní pri rôznych kultúrno-spoločenských udalostiach.

Hasičské míľniky

 • 2014 – Oslava 90. výročia založenia DHZ v Kátlovciach
 • 2013 – Dňa 14.12.2013 členovia súťažného družstva obdržali  od OÚ Kátlovce  a OV DPO Trnava “Ďakovný list” za vzornú reprezentáciu obce a okresu na národnom kole a zapísali sa do Pamätnej knihy obce Kátlovce.
 •  Dňa 16.2.2013 pri príležitosti príchodu sv. Cyrila a Metoda /1150/, požehnanie farského erbu, odhalenie pamätnej tabule Mons. JUDr. I. Holovičovi obdržalo DHZ Kátlovce “Pamätný list” od OÚ  a Farského úradu Kátlovce.
 •  DHZ Kátlovce  z príležitosti 15. výročia založenia Krajského výboru DPO SR v Trnave bol ocenený striebornou medailou II. stupňa za spoluprácu a dlhodobú úspešnú reprezentáciu Trnavského kraja na Národnom kole súťaže DHZ
 •  Pri príležitosti sviatku sv. Floriána a hasičskej výstavy FIRECO 2013 v Trenčíne bol náš člen Peter Krchnár ocenený rádom sv. Floriána, ktorý prevzal z rúk prezidenta DPO SR Ladislava Pethöho.
 •  Naše súťažné družstvo postúpilo na majstrovstvá SR v Skalici  Naše družstvo obsadilo  3.miesto.
 • 2012 – Zbierka občanov na vylepšenie výkonu hasičskej motorovej striekačky
 •  V roku 2012 zomreli Štefan Kolenič – bývalý predsedu JRD Kátlovce a Vladimír Drobný, bývalý člen Krajského pléna DPO, veliteľa DPZ a starosta obce Kátlovce.
 •  DHZ Kátlovce má  47 členov z toho 3 ženy. Zúčastnili sme sa havarijného cvičenia pod názvom „HAVRAN” v EBO J. Bohunice,Aktívne sme zasahovali pri hasení požiaru družstevného poľa na PD Kátlovce v časti Dolina spolu s hasičskou jednotkou OR HaZZ Trnava.
 • 2011 – Tento ročník sa začal obvodným kolom v Kátlovciach 4.6. 2011okrem iných hostí sa zúčastnil aj minister vnútra SR Daniel Lipšic
 •  V ďalších kolách sme si znovu vybojovali postup na majstrovstvá SR v Dubnici  nad Váhom, kde sme obsadili v celkovom hodnotení  3. miesto
 •  Ján Daniš začal pracovať so žiakmi, čím sa vytvárajú podmienky, že mladé talenty nadviažu svojou kvalitou na súčasnú úspešnú generáciu.
 •  Za vzornú reprezentáciu obdržal kolektív súťažného družstva od OÚ Kátlovce “Cenu obce za propagáciu a zviditeľnenie obce” a zapísali sa do Pamätnej knihy obce a “Ďakovné listy” od OV DPO Trnava za vzornú reprezentáciu okresu Trnava na národnom kole.
 • 2010 – Dňa 2.6.2010 vedenie TTSK v Divadle Jána Palárika oceňovalo najvýznamnejšie osobnosti a kolektívy Trnavského samosprávneho kraja. Tohto ocenenia sa dostalo aj DHZ Kátlovce, ktorému bola udelená Pamätná medaila predsedu TTSK” za vzornú reprezentáciu TTSK v hasičskom športe. Toto ocenenie prevzal Peter Krchnár, tajomník DHZ a tréner súťažného družstva.
 • 2009 – Súťažné družstvo DHZ Kátlovce sa stalo prvý krát majstrom Slovenska v súťaži dobrovoľných hasičských družstiev. Víťazné družstvo okrem zlatých medailí získalo motorovú hasičskú striekačku PS 12 a nové hasičské auto Iveco, ktoré osobne dňa 12.11.2009 odovzdal minister vnútra Róbert Kaliňák.
 •  Najvyššie zväzové vyznamenanie „Zaslúžilý člen DPO SR“ dostal Jozef Krchnár, ktoré prebral z rúk  prezidenta DPO SR JUDr. Jozefa Minárika v Žiline dňa 14.5.2009.
 •  Dňa 16.10.2009 obdržali členovia súťažného družstva od OÚ Kátlovce “Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu obce Kátlovce” so zápisom do Pamätnej knihy obce a od OV DPO Trnava medaily “Za zásluhy”
 • 2008 – DHZ Kátlovce má t.č. 49 členov z toho 3 ženy. Zomrel Ing. Jaroslav Chrenko, dlhoročný člen DHZ
 • 2007 – Za ocenenie činnosti nášho DHZ bol tajomník DHZ Kátlovce Peter Krchnár  členom delegácie, ktorú prijal prezident SR spolu prezidentom DPO SR pri príležitosti sviatku sv. Floriána.Tento rok sa naše súťažné družstvo znovu prebojovalo až na republikové majstrovstvá v Pruskom, kde sa umiestnilo na 3. mieste
 • 2006 – V Trnave sa uskutočnila reprezentatívna súťaž o  „Pohár primátora mesta Trnava“, Bola to súťaž „Trnáv“ s medzinárodnou účasťou, kde boli pozvaní aj hasiči z Trnavy z Českej republiky (Trnava u Zlína) a Trnavy pri Laborci. V štafete sme obsadili prvé miesto a v celkovom hodnotení sme skončili druhí – 1 sekundu za prvým.
 • 2005 – Súťažný rok naše družstvo skončilo v krajskom kole na 2. mieste.
 • 2004 – 8. ročník, Memoriál Ignáca Krchnára – obvodné kolo.  Oslava 80. výročia založenia DHZ v Kátlovciach.
 • 2003 – Bola uskutočnená rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, kde boli dobudované sociálne zariadenie (sprcha, záchod) a čajová kuchynka.
 • 2002 – Pri príležitosti 80. výročia založenia ZHJ n a Slovensku (1922) usporiadal prezident DPZ na Slovensku celoslovenskú súťaž za účasti 33 družstiev, kde sa Kátlovce umiestnili na 1. mieste. Ocenenie za  1. miesto prevzali na 3. sneme DPO, tajomník Peter Krchnár a predseda Ján Bzdúch  (30.11.2002)
 • 2001 – Členovia DHZ počas osláv 600. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci (1.9.2001) boli na čele sprievodu, kde niesli obecné insígnie erb a zástavu na slávnostnú posviacku do kostola. Počas týchto osláv boli v zasadačke PZ pre obyvateľov a návštevníkov prezentované víťazné trofeje (poháre, diplomy,  atď)
 • 2000 – Uskutočnila sa plynofikácia požiarnej zbrojnice, čo umožnilo zasadnutia a školenia členov DHZ, podľa potreby, aj počas zimného obdobia.
 • 1999 – Kátlovské družstvo znovu postúpilo do celoslovenského kola, ktoré bolo v Piešťanoch, umiestnenie 3. miesto !
 • 1997 – Na počesť pamiatky na zosnulého nestora kátlovských hasičov Ignáca Krchnára, bola pohárová súťaž poriadaná každoročne v Kátlovciach premenovaná na “Memoriál Ignáca Krchnára”  Zomrel Emil Drobný (7.3.1997), dlhoročný člen kátlovského DHZ, veliteľ v rokoch 1972-1976, starosta obce 1977-1997, zakladateľ MSS ” Kátlovani”. DHZ Kátlovce si nechal vyhotoviť novú hasičskú zástavu.
 • 1996 – Kátlovské družstvo postúpilo do celoslovenského kola, ktoré bolo v Košiciach , umiestnenie 2. miesto! Bola zakúpená nová prenosná striekačka PS-12R.  Zomrel dlhoročný člen DHZ (DPO) v Kátlovciach , Ignác Krchnár (na jar), ešte v tom istom roku (na jeseň) zomrel aj bývalý riaditeľ ZŠ v Kátlovciach,  tajomník DPO Kátlovce v 50. a 60. rokoch, Štefan Eliáš. Obaja boli pri úspechu “našich Pražákov”.
 • 1994 – Konala sa už tradičná oslava okrúhleho výročia založenia DHZ v Kátlovciach, tento raz 70. výročie. Slávnostný prejav predniesol tajomník ZO DPO Tibor Uváček. Pri tejto príležitosti bola obnovená socha patróna hasičov sv. Floriána, sochu po obnove posvätil dp. F. Kaňka, kátlovský farár. Družstvo DHZ Kátlovce sa zúčastnilo (15.10.) na natáčaní inštruktážneho filmu, ktorý bol zameraní na údržbu a uskladnenie hasičskej techniky. Súčasťou filmu bola aj praktická ukážka hasenia požiaru obytných domov.
 • 1992 – Súťažné družstvo dosiahlo významný úspech, keď postúpilo do celoslovenského kola v Martine, kde obsadilo 4. miesto. Súťaž sa konala pri príležitosti osláv 70. výročia založenia ZHJ v Martine (6.12.1922).
 • 1985 – Požiarne auto CAS-25 a prevzaté nové požiarne auto A-31,
 • 1984 – Oslava 60. výročia založenia DHZ v Kátlovciach. Slávnostný prejav predniesol Vladimír Drobný. Pohárová súťaž sa konala za účasti 8. družstiev.
 • 1981 – Slávnostné odovzdanie novej požiarnej zbrojnice sa konalo 15.12.1981, za účasti hostí zo štátnych orgánov a ÚV ZPO SSR.
 • 1980 – Odovzdanie auta Tatra-805 a prevzatie cisternového vozidla CAS-25
 • 1978 – Bleskový zásah DHZ pri požiari na sušičke PZZ Trnava so sídlom v Kátlovciach, zabránil veľkým škodám.
 • 1974 – Oslava 50. výročia založenia DHZ v Kátlovciach, predseda ZO ZPO Ignác Krchnár v slávnostnom príhovore priblížil činnosť DHZ v uplynulom období. Bola usporiadaná  pohárová súťaž 8. družstiev. Odovzdanie KD (27.10.), k jeho vybudovaniu významne prispeli aj členovia DHZ.
 • 1973 – Družstvo mužov, ktoré súťažilo na obvodnom kole obsadilo 1. miesto  získalo I. výkonnostnú triedu, ktorú si udržali až do roku …..
 • 1972 – Družstvo mužov, ktoré súťažilo na obvodnom kole obsadilo 1. miesto  získalo II. výkonnostnú triedu.
 • 1970 – Družstvo mužov, ktoré súťažilo na obvodnom kole získalo III. výkonnostnú triedu, ktorú obhájili aj v roku 1971.
 • 1967 – Prvý krát je zaznamenané, že na obvodnej súťaži sa zúčastnili aj dorastenky, kde obsadili 4.miesto
 • 1965 – V tomto roku dosiahli najväčší úspech dorastenci, keď v krajskej súťaži obsadili 1. miesto
 • 1961-1964 – Sú k dispozícii len stručné informácie o účasti mužov a dorastencov na obvodných a krajských súťažiach, kde dosahovali čelné umiestnenia..
 • 1960 – V stručných informáciách, ktoré sa podarilo získať sa na súťažiach zúčastňovali po pri mužoch dorastencoch aj žiaci.
 • 1957-1959 – Členovia DPO Kátlovce svojou aktivitou významne prispeli k realizácii prístavby ZŠ v Kátlovciach, ktorá bola odovzdaná do užívania v roku 1959.
 • 1957 – Bolo založené celoobecné JRD Kátlovce, sa zmenilo aj postavenie DPZ Kátlovce, keď okrem individuálnej ochrany občanov a ich majetku pribudla nová úloha t.j. ochrana spoločného majetku družstva.
 • 1956 – V Piešťanoch muži obsadili v krajskom kole 2.miesto, umiestnenie dorastencov nebolo uvedené.
 • 1954 – V krajskej súťaži požiarnych družstiev na Rybníku v Trnave  zvíťazilo naše družstvo DPZ (pred Chemolakom H. Orešany) a postúpilo na celoštátnu súťaž do Prahy. Na celoštátnej súťaži v Prahe na Strahove obsadilo družstvo DHZ Kátlovce 7. miesto zo 14. družstiev z celej ČSR. Bola skolaudovaná a odovzdaná nová požiarna zbrojnica, ktorá slúžila svojmu účelu v rokoch 1954-1984. Prvý krát sa do súťaže zapojili aj dorastenci a žiaci.
 • 1953 – V rámci obmeny techniky dostali Kátlovce požiarne vozidlo T-805. V tomto roku boli kodifikované nové pravidlá slovenského jazyka…a okrem mnohých iných zmien, ktoré platia až dodnes sa zmenil  – sbor na zbor potom aj Dobrovoľný hasičský sbor (DHS) bolo zmenené na Dobrovoľný hasičský zbor  (DHZ), resp. DPZ – Dobrovoľný požiarni zbor.
 • 1952 – DHZ Kátlovce dostal do užívania požiarne vozidlo Praga RN.
 • 1951 – Do Kátloviec prišiel zo Šoporne nový riaditeľ školy Štefan Eliáš, ktorý svojou iniciatívou obnovil záujem o rozvoj PO v Kátlovciach, od svojho príchodu vykonával funkciu tajomníka.
 • 1950 – Na základe zákona č.62 a vlád. nariadenia č. 135 dochádza k reorganizácii hasičstva v ČSR a hasičské jednotky sa stávajú orgánom MNV a MV
 • 1947 – Družstvo DHS iniciovalo a sa aj praktický zúčastnilo na obnove zničeného pomníka padlých v I. svetovej vojne. Na pomník boli dopísané aj mená padlých kátlovských rodákov v II. svetovej vojne.
 • 1945 – V lete (21.7.) zničil požiar na dolnom konci obce 14 stodôl. Na hasení sa zúčastnili okrem domácich hasičov aj trnavský, piešťanský, radošovský a dechtický  hasiči.
 • 1944 – Počas II. svetovej vojny DHS sa zúčastnili na hasení 3 požiarov
 • 1940 – Na XVI. valnom zhromaždení OHJ bol za riadneho člena zvolený Jozef Kadlečík, učiteľ z Kátloviec, tiež futbalista a tréner futbalových nádejí .
 • 1938 – Bola dobudovaná prvá požiarna zbrojnica  o rozmeroch (6 x 4 m). V tomto roku sa uskutočnila v Kátlovciach prvá súťaž družstiev.
 • 1936 – Bola zakúpený od firmy Hrček a Neugebauer (Brno) motorový hasičský agregát za 28 000 Kč. Okrem toho boli kúpené 300 m hadíc (8 200 Kč).
 • 1936 – V Hasičských listoch (2/1936) bol OU vypísaný súbeh na zakúpenie motorovej striekačky.
 • 1933 – Od tohoto roku bol zbor poistený z obecného rozpočtu. Obec pokrývala aj všetky výdavky na činnosť DPS. V tomto roku sa začal boj  o zakúpenia novej striekačky
 • 1933 – Pre obmedzenie veľkého počtu požiarov bol vydaný “Jednotný ohňo-policajný štatút  o požiarnej polícii na Slovensku”.
 • 1932 – Po disciplinárnom priestupku DPZ v Suchej nad Parnou, bol zmenené vedenie, veliteľom sa stal správca školy Koloman Mihalovič
 • 1931 – V novembri vznikol v Kátlovciach požiar, počas ktorého zhorelo 30 obytných domov, 25 stodôl atď. Pri požiari zahynula aj jedna žena.
 • 1927 – Boli založené prvé písomné dokumenty o organizovaní DPZ v Kátlovciach, počas žatvy boli organizované trojčlenné hliadky
 • 1924 – Dňa 6.4. bol založený dobrovoľný hasičský zbor v Kátlovciach. Prvým veliteľom sa stal Anton Kosmál, podveliteľ Ján Rapant