Zásady spracovania osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle platnej legislatívy je pre nás veľmi dôležité a ochrana osobných údajov je pre nás prirodzená. V nasledujúcej časti Vám poskytneme informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré môžeme získať z našich webových stránok (ďalej len stránok).

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Zaviazali sme sa chrániť súkromie návštevníkov našich stránok. Tieto pravidlá platia všade tam, keď sme správcami osobných údajov návštevníkov našich stránok, inými slovami, kde určujeme účel a význam spracovania týchto osobných údajov. Pri prvej návšteve našej  stránky vás žiadame, o súhlas s používaním súborov cookies v súlade s podmienkami týchto pravidiel.

ÚDAJE SPRACOVATEĽA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva Obec Kátlovce, IČO: 312622 , so sídlom Kátlovce 1, SK-919 55 Kátlovce. Kontaktné údaje nášho správcu údajov: JUDr. Stanislav Beňo, zodpovedna.osoba@datasafe.sk  +421 919 367404

ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV

Obec Kátlovce o Vás v papierovej a v elektronickej forme spracúva najmä tieto osobné údaje:

Fyzické osoby: titul, meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska.

Právnické osoby: názov spoločnosti (organizácie) titul, meno a priezvisko kontaktných osôb, telefónne číslo kontaktných osôb, e-mailovú adresu kontaktných osôb, e-mailovú adresu spoločnosti a fakturačné údaje spoločnosti.

TYP A OPRÁVNENOSŤ SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Môžeme spracovávať údaje o používaní našich stránok a služieb (údaje o používaní). Údaje o používaní môžu obsahovať vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našej služby. Zdrojom údajov o používaní sú analytické moduly našej stránky. Tieto údaje o používaní sú spracované na účely analýzy používania stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je Váš súhlas s používaním cookies a naše oprávnené záujmy, t.j. monitorovanie a zlepšovanie našich stránok a služieb.

Môžeme spracovávať informácie zaslané v akomkoľvek formulári, pokiaľ sa jedná o údaje ohľadne dodania služieb z našej strany. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

Môžeme spracovávať informácie (kontaktné údaje) súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, ktorou nám posielate kontaktné údaje. Dáta korešpondencie môžu obsahovať komunikačný obsah a meta-údaje spojené s komunikáciou. Naše stránky vygenerujú metadáta súvisiace s komunikáciou prostredníctvom kontaktných formulárov na stránkach. Údaje o korešpondencii môžu byť spracované na účely komunikácie s Vami, a vedenia záznamov. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našich stránok, podnikania a komunikácia s používateľmi, a/alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami, a/alebo kroky vedúce k uzavretiu zmluvy.

Môžeme spracovať akékoľvek Vaše osobné údaje uvedené v týchto pravidlách, ak je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie, alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní, alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracovania sú naše legitímne záujmy, a to ochrana a presadzovanie našich zákonných práv, vaše zákonné práva a zákonné práva iných.

Okrem špecifických účelov, na ktoré môžeme spracovať vaše osobné údaje stanovené v tejto časti, môžeme spracovať aj akékoľvek vaše osobné údaje, ak je takéto spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo pre ochranu svojich životných záujmov, alebo životných záujmy inej fyzickej osoby.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené orgánom verejnej moci v prípade, ak obci Kátlovce vznikne povinnosť ich týmto orgánom poskytnúť, ďalej poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, a ďalším osobám, ktoré poskytujú obci Kátlovce služby, resp. tovar.

UCHOVÁVANIE A MAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Táto časť stanovuje zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť dodržiavanie zákonných povinností v súvislosti so zachovaním a vymazaním osobných údajov. Osobné údaje, ktoré spracovávame na akýkoľvek účel, alebo účely, sa nesmú uchovávať dlhšie, než je potrebné na tento účel, alebo na tieto účely.

Osobné údaje budeme uchovávať nasledovne:

 • údaje o používaní webovej analytiky sa uchovajú maximálne po dobu 60 dní,
 • údaje z bežnej korešpondencie sa uchovajú po dobu maximálne 2 rokov,
 • údaje zmluvného charakteru, resp. k uzatvoreniu zmluvy sa uchovajú po dobu existujúcej spolupráce, resp. po dobu trvania zmluvného vzťahu v súlade s platnou legislatívou.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti si môžeme ponechať Vaše osobné údaje, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorou sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov, alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

PROFILOVANIE

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

PRÁVA TÝKAJÚCE SA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na základe Vašej žiadosti ste oprávnený:

 • požadovať prístup k Vašim osobným údajom,
 • žiadať opravu Vašich osobných údajov,
 • žiadať o výmaz Vašich osobných údajov,
 • žiadať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 • namietať spracúvanie Vašich osobných údajov,
 • žiadať prenos Vašich osobných údajov,
 • podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava.

Máte právo potvrdiť, či môžeme spracovať vaše osobné údaje a kde k nim pristupujeme spolu s ďalšími informáciami. Tieto doplňujúce informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov a osobách, ktoré sú príjemcami osobných údajov. Poskytovanie práv a slobôd ostatných nie je ovplyvnené, poskytneme Vám kópiu vašich osobných údajov. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť spoplatnené primeraným poplatkom. O svoje osobné údaje môžete požiadať e-mailom na adrese: obec@katlovce.sk, pričom do predmetu správy uveďte o aký úkon pri spracovaní osobných údajov sa jedná. V správe následne nezabudnite uviesť svoje kontaktné údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko a kontaktný e-mail.

Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov a s ohľadom na účely spracovania, ak máte neúplné osobné údaje o Vás vyplnené. Za určitých okolností máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu.

Medzi tieto okolnosti patrí:

 • osobné údaje už nie sú potrebné k účelu, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
 • odobratie súhlasu so spracovaním na základe súhlasu,
 • právo na námietky voči spracovaniu podľa určitých pravidiel platného zákona o ochrane údajov.

Existujú však výnimky práva na vymazanie. Všeobecné výnimky platia tam, kde je potrebné spracovanie:

 • na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií,
 • dodržiavanie zákonnej povinnosti,
 • vznik, výkon, alebo obranu právnych nárokov.

Za určitých okolností máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov. Tieto okolnosti sú:

 • spochybnenie presnosti spracovania osobných údajov,
 • spracovanie je nezákonné, ale vylučujete vymazanie,
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely nášho spracovania,
 • požadujete osobné údaje na obhajobu právnych nárokov a namietali ste proti spracovaniu, až do overenia tejto námietky.

Ak je spracovanie na tomto základe obmedzené, môžeme naďalej uchovávať Vaše osobné údaje. Budeme ich však spracovávať inak:

 • s vaším súhlasom na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodu vašej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, v akom to právny základ povoľuje.

COOKIES

Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku. Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich. Používame minimálne množstvo cookies, ktoré je nutné ku komfortnému prehliadaniu našich stránok podľa Vami špecifikovaných preferencií. Súhlas s rozsahom si určuje každý návštevník stránky pri jej prvej návšteve.

Blokovanie všetkých súborov cookies môže mať negatívny vplyv na použiteľnosť webových stránok. Ak zablokujete všetky cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie stránok obce Kátlovce. Ak sa Vám po prečítaní týchto informácií bude zdať čokoľvek nejasné, alebo si nebudete niečím istí, radi Vám vysvetlíme akýkoľvek pojem, alebo odpovieme aj na iné otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov písomne, telefonicky, prípadne elektronickou poštou.