Všeobecno-záväzné nariadenia


Počet súborov na stránke 63, s celkovou veľkosťou 30,4 MB.

VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce
(408,3 kB - 16.12.2022 - 99x)
VZN č. 4/2022 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce
(268,4 kB - 16.12.2022 - 35x)
VZN č. 3/2022 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie a o výšle mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
(246,2 kB - 16.12.2022 - 32x)
Návrh VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(408,8 kB - 29.11.2022 - 47x)
Nvrh_VZN_4_2022-_o_financovan_materskej_koly_a_kolskch_zariaden__zriaovateskej.rtf
(77,0 kB - 29.11.2022 - 40x)
Návrh VZN č. 3 /2022 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a ovýške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce
(29,7 kB - 29.11.2022 - 31x)
VZN č. 2/2022 vyhlásenie Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 03/2021 Územného plánu obce Kátlovce
(99,5 kB - 18.10.2022 - 70x)