Všeobecno-záväzné nariadenia


Počet súborov na stránke 23, s celkovou veľkosťou 21,4 MB.

VZN č. 2/2023 o zručení VZN č. 4/2022
(167,1 KB - 18.12.2023 - 304x)
Návrh VZN č. 2/2023 o zručení VZN č. 4/2022
(126,7 KB - 29.11.2023 - 331x)
VZN č. 1/2023 o nájomných bytoch a nakladaní s nájomnými bytmi
(151,9 KB - 08.06.2023 - 166x)
Návrh VZN č. 1/2023 o nájomných bytoch a nakladaní s nájomnými bytmi
(173,1 KB - 12.05.2023 - 103x)
VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce
(408,3 KB - 16.12.2022 - 260x)
VZN č. 4/2022 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce
(268,4 KB - 16.12.2022 - 125x)
VZN č. 3/2022 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie a o výšle mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
(246,2 KB - 16.12.2022 - 192x)