Všeobecno-záväzné nariadenia


Počet súborov na stránke 21, s celkovou veľkosťou 21,1 MB.

VZN č. 1/2023 o nájomných bytoch a nakladaní s nájomnými bytmi
(151,9 KB - 08.06.2023 - 54x)
Návrh VZN č. 1/2023 o nájomných bytoch a nakladaní s nájomnými bytmi
(173,1 KB - 12.05.2023 - 47x)
VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce
(408,3 KB - 16.12.2022 - 133x)
VZN č. 4/2022 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce
(268,4 KB - 16.12.2022 - 56x)
VZN č. 3/2022 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie a o výšle mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
(246,2 KB - 16.12.2022 - 48x)
Návrh VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(408,8 KB - 29.11.2022 - 60x)