Jednota dôchodcov Slovenska

Jednota dôchodcov

Z podnetu Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (OO JDS) v Trnave a prípravného výboru v Kátlovciach (A. Popelová, Š. Uváčková, K. Demovič, A. Lackovič, Mgr. E. Kubišová), vznikla dňa 6.12. 2004 ďalšia spoločenská organizácia – MO JDS v Kátlovciach. Na zakladajúcej schôdzi sa zúčastnilo 69 občanov, toho času je počet členov 67. Všetci dôchodcovia, ktorí majú záujem o členstvo a prácu v MO JDS sú vítaní. Záujem o členstvo je treba nahlásiť predsedovi alebo členom výboru. Podobne ako v iných organizáciách sa aj seniori z našej obce zaujímajú o program jej rozvoja, a dobre im padne, keď môžu byť ešte verejne užitoční.

JDS je občianske združenie – dôchodcov – bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov, vedie starších občanov k vzájomnej pomoci pri uspokojovaní základných životných potrieb. MO JDS v Kátlovciach sa aktívne podieľa na kultúrno-spoločenskom živote v obci – organizovaním brigád najmä na čistení verejných priestranstiev a rôznych ďalších brigád, prípravou a poriadaním fašiangovej akcie Pochovávanie basy, či aktívnym zapojením sa do spoločných podujatí v obci, napr. Žijeme spolu, participuje na výstave záhradkárov alebo organizovaním obetných darov pri slávnostných sv. omšiach. Okrem toho JDS poriada púte, zájazdy, tvorivé dielne a reprezentuje obec na aktivitách rôzneho druhu v širokom regióne. Počet členov MO JDS Kátlovce: 67

Výbor pracuje v nasledovnom zložení:
Predseda MO JDS Kátlovce: Ján Holický (0905 852 050)
Výbor MO JDS Kátlovce:
Hospodár: Bernardína Kopecká
Tajomník: Mária Martinovičová
Členovia: Vlasta Jamrichová a Jozef Kopecký
Revízna komisia:
Predseda: Mária Vagovičová
Členovia: Mária Holická a Mária Krchnárová