Na stiahnutie


Počet súborov na stránke 29, s celkovou veľkosťou 2,5 MB.

Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu - aktualizovaná
(13,9 KB - 27.11.2023 - 138x)
Harmonogram odvozu zmesového komunálneho odpadu a triedeného zberu pre rok 2023
(42,9 KB - 05.01.2023 - 449x)
Tlačivo na priznanie dani z nehnuteľností
(1 023,6 KB - 01.01.2022 - 134x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
(53,5 KB - 03.03.2021 - 0x)
Ohlásenie drobnej stavby
(54,5 KB - 20.06.2017 - 531x)
Info pre občanov - rekonštrukcie-budovanie vjazdov, rigolov, park. miest
(379,5 KB - 11.11.2016 - 458x)
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
(59,0 KB - 04.07.2015 - 456x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
(20,5 KB - 04.07.2015 - 260x)