Obecný úrad

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Obec Kátlovce – Obecný úrad
Kátlovce 1
SK-919 55 Kátlovce

TELEFÓN A E-MAIL

Sekretariát: +421 33 5576133
Starosta: +421 33 5576271
E-mail: obec@katlovce.sk

ÚDAJE PRE PLATOBNÝ STYK

IČO: 312622
DIČ: 2021175618

Bankové údaje: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK24 5600 0000 0011 1266 9002
Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava
IBAN: SK13 0200 0000 0000 0572 9212

ÚRADNÉ HODINY OÚ

Doporučujeme občanom, aby v čo najväčšej miere využívali mailovú a telefonickú komunikáciu.

KONTAKTNÉ E-MAILY OÚ

Michal Čapkovič
E-mail: michal.capkovic@katlovce.sk

Bc. Jarmila Jurkasová
E-mail: jurkasova@katlovce.sk

Bc. Andrea Hlavatovičová
E-mail: hlavatovicova@katlovce.sk

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby obyvateľov. Obec prostredníctvom OÚ zabezpečuje úlohy v oblasti stavebného konania, sociálneho zabezpečenia, zdravotného zabezpečenia, životného prostredia, pozemných komunikácií a v neposlednom rade chod obecného úradu. Overuje písomnosti a podpisy. Je zriaďovateľom základnej školy s materskou školou. Spravuje školskú stravovňu a školský klub.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce (hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, schvaľovanie rozpočtu obce, rozhoduje o miestnych daniach a poplatkoch, prerokúva rôzne žiadosti občanov a ďalšie úkony, ktoré sa dotýkajú obce).