Obecný úrad

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Obec Kátlovce – Obecný úrad
Kátlovce 1
SK-919 55 Kátlovce

TELEFÓN A E-MAIL

Sekretariát: +421 33 5576133
Starosta: +421 33 5576271
E-mail: obec@katlovce.sk

ÚDAJE PRE PLATOBNÝ STYK

IČO: 312622
DIČ: 2021175618

Bankové údaje: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK24 5600 0000 0011 1266 9002
Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava
IBAN: SK13 0200 0000 0000 0572 9212

ÚRADNÉ HODINY OÚ

Pondelok 09:00-12:00
Utorok nestránkový deň
Streda 9:00-12:00 14:00-16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 09:00-12:00

Prosíme občanov, aby rešpektovali vstup do obecného úradu, kde pri vstupe je umiestnený zvonček, na zazvonenie príde pracovník obce otvoriť, pokiaľ bude možné, bude stránka vybavená „na počkanie“, pokiaľ nie, uvedené dokumenty budú doručené žiadateľovi. Zároveň Vás prosíme, aby ste v čo najväčšej miere využívali mailovú a telefonickú komunikáciu.

KONTAKTNÉ E-MAILY OÚ

Michal Čapkovič
E-mail: michal.capkovic@katlovce.sk

Bc. Jarmila Jurkasová
E-mail: jurkasova@katlovce.sk

Bc. Andrea Hlavatovičová
E-mail: hlavatovicova@katlovce.sk

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby obyvateľov. Obec prostredníctvom OÚ zabezpečuje úlohy v oblasti stavebného konania, sociálneho zabezpečenia, zdravotného zabezpečenia, životného prostredia, pozemných komunikácií a v neposlednom rade chod obecného úradu. Overuje písomnosti a podpisy. Je zriaďovateľom základnej školy s materskou školou. Spravuje školskú stravovňu a školský klub.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce (hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, schvaľovanie rozpočtu obce, rozhoduje o miestnych daniach a poplatkoch, prerokúva rôzne žiadosti občanov a ďalšie úkony, ktoré sa dotýkajú obce).

SlovakEnglish
Skip to content