Občianska vybavenosť

POŠTA KÁTLOVCE bola k 1.7.2021 zrušená!

PSČ pre obec Kátlovce zostalo 919 55

Poštová schránka na budove bývalej pošty v Kátlovciach pre doručovanie listov a pohľadníc je stále funkčná !

Pre obec Kátlovce doručuje poštu Pošta Dechtice
Adresa: Dechtice č. 488, SK-919 53 Dechtice
Telefón: 033 5575159
Zodpovedná osoba: Elena Machovičová

Úradné hodiny pošty Dechtice od 1.8.2022:
Pondelok  08:00–13:00     14:00–15:00
Utorok      08:00–13:00     14:00–15:00
Streda       08:00–13:00     14:00–17:00
Štvrtok      08:00–13:00     14:00–15:00
Piatok        08:00–13:00     14:00–15:00

Adresa centrály:
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
SK-975 99 Banská Bystrica 1

OTVÁRACIE HODINY

Knižnica Kátlovce je v súčasnosti z dôvodu nevyhovujúcich priestorov zatvorená !

Telefón: 0905 136 982
URL: https://kniznica9.webnode.sk
E-mail: obec@katlovce.sk

OTVÁRACIA DOBA ZBERNÉHO DVORA
Utorok 14:00-19:00
Sobota 09:00-15:00

KONTAKTNÁ OSOBA
Mgr. Dalibor Minarovič – tel.: +421 905 136 982


Vážení spoluobčania !
Z prostriedkov RU sa obci podarilo získať finančné prostriedky na zakúpenie žltých kontajnerov na triedený odpad, ktorý chceme v obci v čo najväčšej miere realizovať. Zatiaľ sa nám podarilo získať 63 ks týchto 240 l kontajnerov, ktoré budú postupne rozdané do domácností od súp. č. 1 a podľa získania finančných prostriedkov nimi budeme postupne doplňovať ďalšie domácnosti. Do týchto žltých kontajnerov na separovaný zber treba dávať: plastové fľaše, obaly od čistiacich prostriedkov, igelit, fólie, plechovky z nápojov, konzervy od potravín a TETRAPAKY – krabice od nápojov. Vývoz týchto kontajnerov je plánovaný tak ako je aj vývoz separovaného zberu – plastové vrecia.

PRAVIDLÁ ZBERNÉHO DVORA

Pracovník na zbernom dvore – zodpovedá za prevzatie odpadu v zbernom dvore.

1.) Zberný dvor je určený pre dovoz nižšie vymenovaných druhov odpadov od obyvateľov obce Kátlovce (nie od fyzických osôb – podnikateľov, právnických osôb a rôznych stavebných spoločností)
2.) Preberať odpady od právnických subjektov a od fyzických osôb -podnikateľov  je zakázané.
3.) Občan môže na zberný dvor doviesť odpad nasledovných druhov a množstiev :

 • stavebná suť (max.2 prívesné vozíky  do 1 m3 – 1 domácnosť / rok)
 • batérie a akumulátory
 • pneumatiky z osobných vozidiel
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia, žiarivky
 • sklo: fľaše z bieleho a farebného skla, rozbité tabule skla z okien a dverí
 • drôtené sklo max. 2 tabule
 • starý nábytok rozobraný
 • drevené okná (oddelené od skla)
 • biologický odpad, konáre z orezávania stromov, kríkov a viniča
 • kovy, obaly z kovov: plechovky od nápojov, tetrapakové obaly od nápojov, konzervy
 • plasty: PET fľaše (odpad nesmie obsahovať fľaše znečistené škodlivinami)
 • šatstvo, textílie, koberce
 • papier a lepenka

4.) Na zberný dvor je zakázané prijímať odpady:

 • odpady zo škváry
 • odpady z azbestocementu
 • nebezpečné odpady – (obaly z farieb a náterových hmôt, zbytky náterových hmôt v obaloch,   oleje z domácnosti, oleje z motorových vozidiel)
 • odpady väčšieho množstva, resp. objemu, ako je uvedené v bode č.3

5.) Občan musí odpad priviezť roztriedený (papier zviazaný, šatstvo vo vreciach, starý nábytok rozobraný, rámy z okien a dverí oddelené od skla, petfľaše vo vreciach).
6) Občan pri vykladaní odpadu do kontajnerov, dbá na pokyny obsluhy zberného dvora.
7) Občan je povinný sa preukázať občianskym preukazom osobne.
8) Odovzdanie odpadov na zb. dvore je pre občana obce Kátlovce podľa sadzobníka (do schválenia sadzobníka -bezplatné).
9) Od občanov bez preukázania sa občianskym preukazom odpad prijímať je zakázané!!!

Vážení občania, triedením odpadu prispejeme k zlepšeniu životného prostredia a v neposlednom rade dosiahneme aj úsporu finančných prostriedkov pre našu obec. Za pochopenie a dobrú spoluprácu Vám vopred ďakujeme !