Starosta obce

Pavol Johanes

Telefón: +421 33 5576271
Mobil: +421 908 784793
E-mail: johanes@katlovce.sk

Je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu.
Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce.

Dátum a miesto narodenia: 23.04.1968,  Smolenice
Meno manželky: Margita
Deti: Pavol a Rastislav
Rodičia: Pavol (t. č. už zosnulý), Terézia
Vzdelanie: SPŠD  Trnava

Kariéra:
1989 – 1991 ONV v Trnave, štáb CO – odborný referent MTZ
1991 – 1994 Referát CO okresu Trnava – odborný radca špecialista (ORŠ)
1995 – 1996 Okresný úrad Trnava – ORŠ pre chemické veci
1996 – 2003 KÚ v Trnave, odbor CO – hlavný radca pre operačné plánovanie

Členstvo v organizáciách, spolkoch, združeniach:

 • PZ Dolina Kátlovce,
 • FC Kátlovce,
 • DHZ Kátlovce,
 • Rybársky spolok Kátlovce

Ceny, vyznamenania a ocenenia:

 • Pamätná medaila obce Kátlovce vydaná pri príležitosti  600. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
 • Bronzová medaila III. stupňa “Za významné zásluhy a rozvoj slovenského poľovníctva”

Záľuby: poľovníctvo a rybárstvo

Úspechy vo funkcii:

 • dokončenie stavby druhej 9 b.j. a  výstavba tretej 9 b.j.,
 • pokračovanie v budovaní kanalizácie,
 • realizácia  inžinierskych sietí k IBV – 6 rodinných domov,
 • schválenie finančných prostriedkov z fondov EÚ na rekonštrukciu miestnych komunikácií a jej realizácia,
 • vybudovanie tenisového kurtu,
 • výmena okien na celej budove ZŠ ,
 • rekonštrukcie obecných budov (OÚ, KD, telocvičňa, budova pošty…),
 • vypracovanie územného plánu obce

Publikácie:

 • Obecný spravodaj,
 • Pamätnica Dobrovoľného hasičského zboru v Kátlovciach 1924 – 2004
 • úplné dokončenie kanalizácie v obci,
 • naďalej pokračovať vo výstavbe obecných nájomných domov,
 • rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov,
 • získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ,
 • vytvorenie nových stavebných parciel,
 • celková rekonštrukcia budovy základnej a materskej školy, kultúrneho domu
SlovakEnglish
Skip to content