Starosta obce

Starosta Kátlovce Mgr. Dalibor Minarovič

Mgr. Dalibor Minarovič

Telefón: +421 33 5576271
Mobil: +421 905 136 982
E-mail: minarovic@katlovce.sk

Je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu.
Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce.

Dátum a miesto narodenia:
Meno manželky:
Deti:
Rodičia:
Vzdelanie:

Kariéra:

Členstvo v organizáciách, spolkoch, združeniach:

Ceny, vyznamenania a ocenenia:

Záľuby:

Úspechy vo funkcii:

Publikácie:

  • Obecný spravodaj,