Výročná členská schôdza Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Kátlovciach

Dňa 13.03.2024 sa konala výročná schôdza našej organizácie. Pred zasadnutím schôdze sme sa spoločne zúčastnili svätej omše, ktorú celebroval náš vdp prof. Dr. Zemko Pavol. Vedenia celej schôdze sa ujala tajomníčka p. Vagovičová Mária, nakoľko 15.02.2024 odstúpil z predsedníctva organizácie p. Holický Ján. Za jeho prácu v organizácii mu vyslovujeme poďakovanie. Výročná členská schôdza sa niesla v pohodovej atmosfére v pekne vyzdobenom kultúrnom dome. Šikovné žienky vyzdobili kútiky svojimi kreatívnymi prácami, výšivkami, čím prispeli k príjemnému posedeniu. Tajomníčka organizácie na začiatku privítala hostí: vdp prof. Dr. Zemko Pavol, starostu p. Mgr. Minaroviča Dalibora, zástupcu OO JDS p. Vavrinkoviča a p. predseda PD Suchánek Jozef sa z neprítomnosti ospravedlnil. V hodnotiacej správe bolo skonštatované, že naša organizácia má 49 členov, vyvíja aktivity v obci, usporadúva množstvo tvorivých dielní, spolupracuje s OÚ, zúčastňuje sa brigád v obci a jej členovia sú ochotní vždy spolupracovať. Pokladníčka p. Kopecká Bernardína zhodnotila stav pokladne a hospodárenia s financiami. Tajomníčka organizácie predniesla aj návrh na aktivity na tento rok.

V diskusii vystúpil p. starosta, ktorý veľmi kladne hodnotil prácu seniorov, ocenil, že mladá generácia teraz stavia na základoch toho, čo vytvorili oni, naši predchodcovia a rodičia. A práve preto je dôležité vážiť si prácu našich rodičov a ctiť si ich pracovité ruky. Vdp prof. Dr. Zemko spestril diskusiu vtipmi, čím vyvolal úsmevy na tvárach. Zástupca OO JDS p. Vavrinkovič vo svojom príhovore vyjadril spokojnosť s prácou organizácie a oboznámil prítomných s akciami plánovanými OO JDS na rok 2024.

Nakoľko bolo treba doplniť výbor organizácie o nových členov, boli navrhnutí členovia v tomto zložení:

  1. Drobná Ľubica
  2. Gvistová Mária
  3. Kopecká Bernardína
  4. Kopecký Jozef
  5. Vagovičová Mária.

Zloženie revíznej komisie bolo doplnené o nasledujúcich členov:

  1. Matuškovičová Anna
  2. Švecová Anna
  3. Zvonárová Alena.

V diskusii vystúpili viaceré členky, ktoré navrhli rôzne aktivity spolupráce. Ďalej nasledovali blahoželania členom, ktorí sa v minulom kalendárnom roku 2023 dožili okrúhleho jubilea. Po bohatom programe nám kuchárky p. Ďuračková, p. Hetešová a p. Kubišová pripravili chutný obed aj so zákuskom a kávičkou. Atmosféra bola príjemná a mnohí odchádzali spokojní až v neskorších poobedňajších hodinách.

Ďalej náš výbor 19.03.2024 absolvoval krátku turistiku na zber medvedieho cesnaku na Planinku. Zúčastnilo sa ho 10 členiek. Počasie bolo výborné, na Planinke nás ponúkli čajom a kávou, čo nám veľmi dobre padlo. Takouto krátkou turistikou chceme pokračovať po našom okolí čo najskôr, keď nám to počasie a naše záhrady dovolia.

V závere by som chcela poďakovať všetkým seniorom, ktorí sa zúčastnili na obecnej brigáde, kde, ako konštatoval p. starosta, sa urobilo veľa práce. Ďalšie poďakovanie patrí OÚ a PD Kátlovce za sponzorský dar pre našu organizáciu. Prajem novému výboru veľa zdravia a elánu do ďalšej činnosti.

 

Ľubica Drobná, predsedníčka MO JDS v Kátlovciach

Aktualizácia príspevku 11.04.2024 upravil Michal Čapkovič