Výročná členská schôdza MO Jednoty dôchodcov Slovenska v Kátlovciach

Výbor členskej základne JDS v Kátlovciach usporiadal výročnú členskú schôdzu dňa 15. februára 2023. Schôdza začala sv. omšou v miestnom kostole Svätého Ducha. Svätú omšu celebroval výpomocný duchovný vo farnosti sv. Štefana Piešťany vdp. Bohumil Mikula, ktorý je aj naším členom, spolu s naším duchovným otcom vsdp. prof. dr. Pavlom Zemkom, farárom v Kátlovciach. Omšu spevom obohatili členovia Mužskej speváckej skupiny Kátlovani.

Po sv. omši program schôdze pokračoval v kultúrnom dome Kátlovce. Schôdze sa zúčastnili hostia – zástupkyňa OO JDS Trnava a predsedníčka MO JDS Špačince p. Alica Paučeková, starosta našej obce Mgr. Dalibor Minarovič,  farár v Kátlovciach vsdp. prof. dr. Pavol Zemko a výpomocný duchovný vo farnosti sv. Štefana Piešťany a náš člen vdp. Bohumil Mikula. Pre chorobu sa ospravedlnil predseda PD Kátlovce, Jozef Suchánek. V úvode rokovania sme si uctili pamiatku našej zosnulej členky Mgr. Emílie Chrvalovej. Nový starosta našej obce Mgr. Dalibor Minarovič vo svojom príhovore poďakoval za našu činnosť a vyslovil sa za pokračovanie v dobrej spolupráci. Prednášku o praktikách rôznych podvodníkov a ako na ne reagovať predniesla mjr. Ing. Silvia Bokorová z oddelenia prevencie KR PZ Trnava. Potom sme zablahoželali členom, ktorí v minulom období oslávili svoje okrúhle výročie. Bohatú činnosť MO JDS Kátlovce v uplynulom roku vo svojom príhovore zhodnotil predseda Ján Holický. Súčasne predložil plán práce na rok 2023. Hospodárenie organizácie v uplynulom roku zhodnotila vo svojej správe pokladníčka Bernardína Kopecká. Našu prácu hodnotili aj prítomní hostia vo svojich vystúpeniach v rámci diskusie. Rokovanie sme ukončili chutným obedom a spoločným posedením. Moje poďakovanie patrí sponzorom našej schôdze.  Záverom chcem poďakovať členom výboru MO JDS Kátlovce, ako aj členom revíznej komisie za príkladnú obetavú prácu. Ján Holický, predseda MO JDS Kátlovce

Aktualizácia príspevku 21.02.2023 upravil Michal Čapkovič