Harmonogram odvozu zmesového komunálneho odpadu a triedeného zberu pre rok 2023