Správne konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín

Obec Kátlovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.2.2024 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. KAT-16/2024 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 2 ks jedlí rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 4/5 v katastrálnom území Kátlovce z dôvodu: „Korene stromov zasahujú do základov stavby, stromy sú vysoké zasahujú do el. vedenia.“
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Kátlovce.

image_print