Upozornenie pre daňovníkov

Upozorňujeme občanov, ktorí si ešte nesplnili svoju daňovú povinnosť voči obci na základe prevzatého Rozhodnutia na výrub daní… , aby si túto povinnosť splnili v čo najkratšom termíne, pretože tak ako je uvedené v rozhodnutí – vyrubený poplatok ste boli povinný uhradiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, čiže 30 dní po jeho prevzatí ! Úhradu vykonajte čo najskôr poštovou poukážkou, bankovým prevodom na č. účtu IBAN: SK13 0200 0000 0000 0572 9212 alebo osobne v pokladni obecného úradu.

image_print