Čistenie potoka Blavička

Obec Kátlovce zabezpečila z vlastných finančných prostriedkov čistenie potoka Blavička od mosta pri zbernom dvore Kátlovce po s.č. 14. K čisteniu potoka sa pridali aj jednotliví občania obce, ktorý potok pri rodinných domoch, po starý mlyn, stojaci na začiatku časti Kapustnice, či za ich záhradami svojpomocne brigádnicky čistili a spevnili breh potoka. Obec zabezpečila bagrovanie a odvoz nánosov. Práce na čistení prebiehali veľmi pomaly, nakoľko dlhý čas nebolo možné zohnať firmu, ktorá by sa na čistenie potoka odhodlala. Napokon sa prihlásila domáca firma AMONSTAV s.r.o. Kátlovce, ktorá uvedené práce zrealizovala.

Slov. vodohospodárskehy podnik, správa povodia Váhu II., koncom mesiaca jún vyčistil časť toku Blavička od časti Spúšť po s.č. 351. Zvyšnú časť po Horný most prisľúbili vyčistiť na jeseň, kedy bude možné vykonať výrub stromov, ktoré bránia v prístupe k potoku. Zároveň bolo uzavreté stavidlo v časti Spúšť a začalo sa s napúšťaním vody do potoka Blavička. Poďakovanie patrí PD Kátlovce za pokosenie buriny v danej časti. V budúcnosti v spolupráci s DHZ Kátlovce bude vyčistené aj koryto pod mostami v obci.

Vzhľadom k tomu, že bola odstavená voda v potoku Blavička z dôvodu opravy zariadenia v časti Spúšť a z dôvodu vyčistenia celého tohto úseku, obec Kátlovce v spolupráci s Rybárskym spolkom v Kátlovciach museli v danom období zabezpečovať prečerpávanie vody z koryta Starej Blavy do vodnej nádrže Močidlo, z dôvodu aby sa predišlo úhynu rýb vo vodnej nádrži. Stálo nás to veľa času a úsilia. Poďakovanie patrí pracovníkom obecného úradu, členom Rybárskeho spolku a dobrovoľným požiarnikom v obci.

Aktualizácia príspevku 01.08.2022 upravil Michal Čapkovič