Práce učňov 2019

Učni Odborného učilišťa internátneho Trnava v zmysle uzavretej zmluvy medzi obcou Kátlovce a odborným učilišťom za odborného vedenia majstrov – Petra Rampáka a Štefana Sorentínyho od októbra 2019 v obci vykonali pomocné práce na úprave terénu po vybudovaní parkoviska a chodníka pri MŠ, natieračské práce na oplotení cintorína v obci a veľkou mierou pomohli pri separácii odpadu na zbernom dvore Kátlovce. Za tieto práce všetkým zúčastneným žiakom a vedeniu učilišťa, v zastúpení pani riaditeľky Mgr. Kataríny Machovičovej patrí veľké poďakovanie.

Aktualizácia príspevku 24.05.2022 upravil Michal Čapkovič