Ukončenie a vyhodnotenie školského roku 2021/2022

Vyučovanie v školskom roku 2021/2022 prebiehalo dištančnou a prezenčnou formou. V jesenných mesiacoch z dôvodu prijatých preventívnych protiepidemických opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 boli žiaci tried, v ktorých sa  ochorenie vyskytlo izolovaní, v týchto triedach prebiehala dištančná výuka, v ostatných triedach prebiehalo prezenčné vyučovanie. Na základe  predpisov a rozhodnutí RÚVZ Trnava a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR bolo od 1. decembra 2021 prerušené vyučovanie na II. stupni základnej školy, na I. stupni prebiehalo riadne vyučovanie do vianočných prázdnin. Dištančná výuka a online hodiny prebiehali prostredníctvom vzdelávacích portálov bezkriedy.sk, EduPage, online hodiny cez Jitsimeet, aplikácie FB messenger. Riadne vyučovanie pre všetkých žiakov bolo obnovené po vianočných prázdninách dňa 10. januára 2022. Prospeli všetci žiaci školy – 108 žiakov. Prospelo s vyznamenaním – 58 žiakov, z toho samé jednotky 26 žiakov. Prospelo veľmi dobre – 24 žiakov. Prospelo – 26 žiakov. Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu ďakuje zriaďovateľovi – Obci Kátlovce, p. starostovi P. Johanesovi  za podporu a materiálnu pomoc (športové potreby, zadný dvor). Rodičovskému združeniu pri ZŠ Kátlovce za spoluúčasť pri financovaní projektu na modernizáciu počítačovej učebne a finančnú podporu pre žiakov na exkurzie a výlety; sponzorom – Petrovi Martinovičovi (č. d. 109) a Petrovi Martinovičovi (č. d. ); p. farárovi, p. učiteľkám a ostatným zamestnancom školy.

Aktualizácia príspevku 31.07.2022 upravil Michal Čapkovič