Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jozef Fekoňa

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Jozef Fekoňa

Bytom Kátlovce

Písomnosť : Exek. úrad Hlohovec, č. 731/2022 upovedomenie o začatí exekúcie

Písomnosť je uložená na: Obecný úrad Kátlovce, 919 55 Kátlovce 1

 

Vyvesené: 14.12.2022

Zvesené:   30.12.2022

image_print