Informácie k vedeniu volebnej kampane

VOLEBNÁ KAMPAŇ KANDIDÁTOV VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V OBCI DO 5 000 OBYVATEĽOV
(prehľad základných povinností; ďalšie informácie a dôležité OTÁZKY A ODPOVEDE K VEDENIU VOLEBNEJ KAMPANE nájdete na:
https://www.minv.sk/?selfgov22–kampan; kontakt: volby@minv.sk, t. č. 02/4859 2311)
Volebná kampaň je upravená zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Nedodržanie jednotlivých zákonných povinností je sankcionované! Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 začala 10. júna 2022 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. 26. októbra 2022 o 23:59 h.
NEZÁVISLÝ KANDIDÁT A KANDIDÁT UVEDENÝ NA KANDIDÁTNEJ LISTINE POLITICKEJ STRANY ALEBO KOALÍCIE, KTORÝ VEDIE VOLEBNÚ KAMPAŇ SÁM (ĎALEJ LEN „KANDIDÁT“) NA PRIMÁTORA MESTA, STAROSTU OBCE, STAROSTU MESTSKEJ ČASTI DO 5000 OBYVATEĽOV
Limit nákladov, ktoré môže kandidát vynaložiť na volebnú kampaň:
V obci od 2 001 do 5 000 obyvateľov najviac 5 000 eur.
V obci do 2000 obyvateľov najviac 2 000 eur.
Do sumy nákladov na volebnú kampaň kandidát musí započítať aj náklady na volebnú kampaň, ak tento kandiduje aj ako kandidát na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva, poslanca miestneho zastupiteľstva, alebo poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja. Do limitu nákladov na volebnú kampaň kandidáta sa započítavajú aj náklady vynaložené na jeho propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.
Ak kandidát vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zároveň kandiduje aj na funkciu predsedu samosprávneho kraja, sumy podľa § 6 ods. 1 zákona sa pre obe funkcie sčítajú a zároveň mu vzniká povinnosť viesť finančné prostriedky na volebnú kampaň na osobitnom platobnom (tzv. transparentnom) účte.
Úhrada nákladov na volebnú kampaň
Nakoľko zákon o volebnej kampani kandidátovi neustanovuje spôsob úhrady nákladov na volebnú kampaň, kandidát nie je povinný mať na úhradu nákladov na volebnú kampaň zriadený žiadny platobný účet, tzn. ani transparentný účet.
Údaje o objednávateľovi a dodávateľovi
Kandidát je podľa § 15 zákona povinný zabezpečiť, aby odvysielaná politická propagácia, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane vrátane sponzorovaných príspevkov na sociálnych sieťach obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu volebných prieskumov a volebných ankiet. Ak ide o drobné reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky a pod. a v prípade vysielania politickej propagácie v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd, uvádza sa len údaj o objednávateľovi v rozsahu meno a priezvisko.
Evidencia darov a iných bezodplatných plnení a osobitná evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň
Kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení. Kandidát môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň len od fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, od právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky a od politickej strany, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike. Kandidát nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie od subjektov uvedených v § 5 ods. 4 zákona. Kandidát je povinný viesť osobitnú evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň v členení podľa § 6 ods. 12 zákona.
Sankcie
V nadväznosti na § 19 ods. 7 zákona Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) uloží kandidátovi v obci do 5000 obyvateľov pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak:
 nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 13 alebo 14 zákona, alebo
 nesplní inú povinnosť uloženú zákonom.
Podľa § 19 ods. 8 písm. c) zákona ministerstvo vnútra uloží kandidátovi, ktorý prekročil prípustnú sumu nákladov podľa § 6 ods. 1 zákona, pokutu vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú prekročil prípustnú sumu nákladov.
Ak kandidát nesplní povinnosť podľa § 15 zákona, dopustí sa priestupku, za ktorý mu okresný úrad v nadväznosti na § 20 ods. 2 písm. c) zákona uloží pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur.
KANDIDÁT NA POSLANCA OBECNÉHO (MESTSKÉHO, MIESTNEHO) ZASTUPITEĽSTVA
Nemá určený limit nákladov na volebnú kampaň, nemá povinnosť mať zriadený osobitný platobný účet, avšak je povinný predmety volebnej kampane označiť údajmi o objednávateľovi a dodávateľovi (§ 15 zákona). Kandidát na poslanca zastupiteľstva je tiež povinný viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení a evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň a dodržiavať všetky ďalšie povinnosti, ktoré mu ustanovuje zákon.

image_print