Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jozef Fekoňa

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Jozef Fekoňa

Bytom Kátlovce

Písomnosť : EX 371/2022 upovedomenie o začatí exekúcie

Písomnosť je uložená na: Obecný úrad Kátlovce

 

Vyvesené: 08.07.2022

Zvesené:   18.07.2022

image_print