Všeobecno-záväzné nariadenia


Počet súborov na stránke 60, s celkovou veľkosťou 29,5 MB.

VZN č. 6/2012 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce
(128,0 kB - 20.10.2012 - 259x)
VZN č. 5/2012 - o podmienkach držania a vodenia psov na území obce Kátlovce
(84,5 kB - 19.10.2012 - 386x)
VZN č. 4/2012 - o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce
(53,5 kB - 19.10.2012 - 397x)
VZN č. 3/2012 - Štatút obce Kátlovce
(1,5 MB - 10.10.2012 - 409x)
VZN č. 2/2012 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Kátlovce
(436,0 kB - 10.10.2012 - 653x)
VZN č. 3/2011 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce
(98,5 kB - 16.01.2012 - 399x)
SlovakEnglish
Skip to content